Απαλλαγή Φορολογίας

28. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από την πληρωμή-

(α) Φόρων που επιβάλλονται ή εισπράττονται με βάση τη νομοθεσία περί Φορολογίας του Εισοδήματος

(β) τελών χαρτοσήμου που καταβάλλονται με βάση τη νομοθεσία περί Τελών Χαρτοσήμου

(γ) φόρων, τελών ή δασμών που καταβάλλονται με βάση την τελωνειακή νομοθεσία αναφορικά με μηχανικές εγκαταστάσεις, οχήματα, εξοπλισμό και κάθε άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία που εισάγονται για χρήση από το Πανεπιστήμιο ή για λογαριασμό του Πανεπιστημίου και που δεν προορίζονται για πώληση

(δ) φόρων που επιβάλλονται από τοπικές αρχές.