Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτές πιο κάτω:

«αντιπρόσωπος ασφάλειας» σημαίνει το πρόσωπο που εκλέγεται με βάση το άρθρο 7 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει Αρχιεπιθεωρητή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24·

«γονιός» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει όλα τα δικαιώματα, καθήκοντα ή ευθύνες σε σχέση με το νέο ή την περιουσία του και γενικά πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα με βάση τους περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1997 και περιλαμβάνει-

(α) Πατέρα ή μητέρα του νέου μαζί ή χωριστά-

(β) επίτροπο όπως αυτός ορίζεται στους περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1997·

(γ) πρόσωπο που δεν έχει τη γονική μέριμνα του νέου με βάση τους περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1997, αλλά έχει αναλάβει την φροντίδα του νέου μετά από έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με βάση τον περί Παιδιών Νόμο·

(δ) πρόσωπο που ορίζεται με διαθήκη από τον πατέρα ή τη μητέρα του νέου ως κηδεμόνας.

«δημόσιο μέρος» περιλαμβάνει οποιοδήποτε δημόσιο πάρκο, κήπο, θάλασσα, ακτή, σταθμό, κινηματογράφο, ποτοπωλείο, οινοπωλείο ή καφενείο, όπως και οποιοδήποτε έδαφος, χώρο ή οίκημα όπου το κοινό εκάστοτε εισέρχεται ή αποκτά δικαίωμα εισόδου, με πληρωμή ή άλλως πως·

«διάλειμμα» σημαίνει οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο νέος διακόπτει την απασχόλησή του με σκοπό την ανάπαυση σύμφωνα με το άρθρο 16·

«εβδομάδα» σημαίνει συνεχή περίοδο επτά (7) ημερών

«εξετάζοντες ιατροί» σημαίνει ιατρούς που ορίζει ο Υπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, οι οποίοι θα εκτελούν τέτοιες ιατρικές εξετάσεις που είναι δυνατό να απαιτηθούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο-

«Επιθεωρητής» σημαίνει Επιθεωρητή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24·

«επιτροπή ασφάλειας» σημαίνει την επιτροπή ασφάλειας που συνίσταται με βάση το άρθρο 8 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996·

«επιχείρηση» περιλαμβάνει βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες, εμπόριο ή άλλα επιτηδεύματα·

«εργοδότης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή κλάδο δραστηριότητας, που απασχολεί ή απασχολούσε νέο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως·

«έφηβος» σημαίνει κάθε νέο ηλικίας τουλάχιστο 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών·

«νέος» σημαίνει κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών·

«νύκτα» σημαίνει το διάστημα μεταξύ των ωρών 22.00 της μιας ημέρας έως 05.00 της επομένης και οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστο δώδεκα συνεχών ωρών συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος αυτού·

«παιδί» σημαίνει κάθε νέο ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας·

«περίοδος ανάπαυσης» σημαίνει κάθε χρονική περίοδο εκτός χρόνου εργασίας·

«πλανόδιο εμπόριο» περιλαμβάνει την πώληση στους δρόμους εφημερίδων, περιοδικών, σπίρτων, λουλουδιών, λαχείων και άλλων αντικειμένων, την με σκοπό κέρδους εκτέλεση παιγνιδιού, τραγουδιού ή άλλη τέτοια δραστηριότητα, το γυάλισμα παπουτσιών και άλλες παρόμοιες ασχολίες που διενεργούνται σε κάποιο δρόμο ή δημόσιο μέρος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

«χρόνος εργασίας» σημαίνει τη χρονική περίοδο παρουσίας του νέου στην απασχόλησή του, κατά την οποία βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τις δραστηριότητες ή τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων που δικαιούται ο νέος σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

Πεδίο εφαρμογής του Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος καλύπτει την απασχόληση νέων από κάθε εργοδότη.

(2) Από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εξαιρείται η περιστασιακή ή η σύντομης διάρκειας απασχόληση που θεωρείται ότι δεν βλάπτει, δεν ζημιώνει και δεν είναι επικίνδυνη για τους έφηβους που απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση.

Νέοι που απασχολούνται ως μαθητευόμενοι

4. Νέος που απασχολείται ως μαθητευόμενος σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, θα θεωρείται για τους σκοπούς του Νόμου ως απασχολούμενο πρόσωπο.

Απαγόρευση της απασχόλησης των παιδιών

5. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του παρόντος Νόμου απαγορεύεται η απασχόληση των παιδιών.

Τοποθέτηση παιδιού σε συνδυασμένο πρόγραμμα εργασίας - κατάρτισης

6.—(1) Παιδί που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας και που έχει συμπληρώσει επιτυχώς το γυμνασιακό κύκλο ή έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση φοιτήσεως στο σχολείο ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση τον περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμο του 1993 μπορεί να τοποθετηθεί σε συνδυασμένο πρόγραμμα εργασίας-κατάρτισης, με σκοπό την εκμάθηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος ύστερα από ειδική άδεια που εκδίδεται από τον Υπουργό σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

(2) Οι ρυθμίσεις των διατάξεων των εδαφίων (3), (4) και (6) του άρθρου 15 εφαρμόζονται και για τα παιδιά που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(3) Για παιδιά που τοποθετούνται σε συνδυασμένο πρόγραμμα εργασίας- κατάρτισης, διασφαλίζεται περίοδος τουλάχιστον ενός μηνός ελεύθερης εργασίας κατά τις σχολικές διακοπές.

Πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες

7.—(1) Μετά από σχετική άδεια που εκδίδεται από το Τμήμα Εργασίας, μετά από διαβούλευση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο, μετά από αξιολόγηση, είμαι προς το συμφέρον του παιδιού και σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται η απασχόληση παιδιού προκειμένου να ασκεί δραστηριότητα πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή διαφημιστικής φύσεως υπό τον όρο ότι-

(α) Δε βλάπτεται η ασφάλεια, η υγεία (σωματική και ψυχική) και η σωματική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του, και

(β) δεν εμποδίζεται η τακτική σχολική φοίτησή του, ή η συμμετοχή του σε πρόγραμμα που προνοείται από το άρθρο 6 ή η ικανότητά του να ωφελείται από την εκπαίδευση που του παρέχεται.

(2) Οι συνθήκες απασχόλησης των παιδιών στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και υπό τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του ίδιου εδαφίου, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προηγείται της έκδοσης άδειας, θα ορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Η άδεια χορηγείται για κάθε παιδί χωριστά και για χρονικό διάστημα απασχόλησης, συνεχές ή διακεκομμένο, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις (3) μήνες κατ' έτος για κάθε παιδί.

(4) Ο χρόνος απασχόλησης των παιδιών σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις-

(α) Δύο ώρες την ημέρα για παιδιά έως έξι ετών,

(β) τρεις ώρες την ημέρα για παιδιά από επτά έως δώδεκα ετών, και

(γ) τέσσερις ώρες την ημέρα για παιδιά από δεκατριών έως δεκαπέντε ετών:

Νοείται ότι οι πιο πάνω ώρες ημερήσιας απασχόλησης δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν, κατά τη σχολική περίοδο, με τις ώρες σχολικής διδασκαλίας.

(5) Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στα εδάφια (4), (5) και (6) του άρθρου 15 εφαρμόζονται και για τα παιδιά που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(6) Απαγορεύεται η απασχόληση παιδιών στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, από τις ώρες 19.00 έως 07.00 εκτός κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου μέχρι Σεπτεμβρίου όπου οι ώρες κατά τις οποίες θα απαγορεύεται η απασχόληση είναι μεταξύ των ωρών 20.00 έως 07.00.

(7) Τα παιδιά που απασχολούνται σε δραστηριότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δεκατεσσάρων συνεχών ωρών για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων ωρών.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα παιδιά που απασχολούνται σε δραστηριότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο πρέπει, κατά τη διάρκεια των ωρών απασχόλησής τους, να συνοδεύονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, από συνοδό που εξουσιοδοτείται  σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ώρες απασχόλησης και ανάπαυσης παιδιών

8.—(1) Κανένα παιδί δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία για περισσότερες από τριάντα έξι (36) ώρες εβδομαδιαίως ή για περισσότερες από επτά (7) ώρες και δεκαπέντε (15) λεπτά ημερησίως.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, παιδί που παρακολουθεί βραδινά εκπαιδευτικά μαθήματα δεν επιτρέπεται να απασχολείται μετά τη 16.00 ώρα κατά τις μέρες της φοίτησης αυτής.

Ημερήσια ανάπαυση παιδιών

9. Σε παιδί που απασχολείται με βάση το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, θα παρέχεται, για κάθε περίοδο 24 ωρών, συνεχής περίοδος ανάπαυσης τουλάχιστο δεκατεσσάρων (14) ωρών.

Εβδομαδιαία ανάπαυση παιδιών

10. Κάθε παιδί που απασχολείται με βάση το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, θα δικαιούται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών ημερών (48 ωρών) εκ των οποίων η μια να συμπίπτει με Κυριακή, εκτός εάν οργανωτικοί ή τεχνικοί λόγοι επιβάλλουν την απασχόληση του παιδιού την Κυριακή.

Περιορισμοί στην απασχόληση παιδιών τη νύκτα

11. Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (6) του άρθρου 7 κανένα παιδί δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία μεταξύ των ωρών 19.00 της μιας ημέρας και 07.00 της επόμενης.

Πλανόδιο εμπόριο

12. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου κανένα παιδί δε θα απασχολείται με το πλανόδιο εμπόριο.

Περιορισμοί στην απασχόληση εφήβων τη νύκτα

13.—(1) Κανένας έφηβος δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία μεταξύ των ωρών 23.00 και 07.00.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, έφηβος που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του,  μπορεί να απασχολείται μεταξύ των ωρών απαγόρευσης που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Σε περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η απασχόληση μεταξύ των ωρών 00.00 και 04.00.

Δωρεάν αξιολόγηση υγείας για εφήβους που απασχολούνται τη νύκτα

14. [Διαγράφηκε]
Χρονικά όρια απασχόλησης των εφήβων

15.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο χρόνος απασχόλησης των εφήβων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες και σαράντα πέντε (45) λεπτά την ημέρα και τις τριάντα οκτώ (38) ώρες την εβδομάδα.

(2) Ο χρόνος απασχόλησης των εφήβων που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες και δεκαπέντε (15) λεπτά την ημέρα και τις τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα.

(3) Ο χρόνος που διαθέτει ο έφηβος όταν εργάζεται σε επιχείρηση, στα πλαίσια ενός συνδυασμένου προγράμματος εργασίας-κατάρτισης, συνυπολογίζεται στο χρόνο εργασίας.

(4) Όταν ο έφηβος απασχολείται από περισσότερους εργοδότες, οι ημέρες και οι ώρες απασχόλησης που πραγματοποιεί αθροίζονται.

(5) Η ημερήσια απασχόληση των εφήβων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές, τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, αρχίζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν την έναρξη των μαθημάτων αντιστοίχως.

(6) Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων.

Ώρες ανάπαυσης- διάλειμμα

16. Σε περίπτωση που ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης υπερβαίνει τις 4,5 ώρες παρέχεται στους νέους διάλειμμα τριάντα τουλάχιστο συνεχών λεπτών.

Ημερήσια ανάπαυση εφήβων

17. Οι έφηβοι δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δώδεκα (12) συνεχών ωρών για κάθε περίοδο 24 ωρών.

Εβδομαδιαία ανάπαυση εφήβων

18.—(1) Οι έφηβοι δικαιούνται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών ημερών (48 ωρών) εκ των οποίων η μια να συμπίπτει με Κυριακή, εκτός εάν οργανωτικοί ή τεχνικοί λόγοι επιβάλλουν την απασχόληση των εφήβων την Κυριακή.

(2) Όταν τεχνικοί ή οργανωτικοί λόγοι το δικαιολογούν η προβλεπόμενη από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ελάχιστη ανάπαυση μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με Κανονισμούς αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 36 συνεχόμενων ωρών.

Γενικές υποχρεώσεις εργοδότη

19. [Διαγράφηκε]
Ευάλωτη φύση των νέων - Απαγορευμένες εργασίες

20. [Διαγράφηκε]
Παρουσία νέου στους χώρους μιας επιχείρησης και απασχόλησής του για τους σκοπούς εφαρμογής του Νόμου

21. Νέος που απασχολείται σε επιχείρηση, είτε με ημερομίσθιο είτε όχι, είτε στην παραγωγική διαδικασία ή στον καθαρισμό οποιουδήποτε μέρους των υποστατικών της επιχείρησης, ή στον καθαρισμό ή λίπανση οποιουδήποτε μέρους οποιουδήποτε μηχανήματος ή μηχανικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή στη μεταφορά, συγκέντρωση ή διανομή αγαθών ή στη μεταφορά μηνυμάτων ή εκτέλεση θελημάτων, ή στην εκτέλεση γραφειακής εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους εργασίας παρεμπίπτουσας ή συναφούς με την επιχείρηση, θα θεωρείται, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο Νόμο αυτό, ότι απασχολείται σε αυτή για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ή οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάμει του Νόμου αυτού.

Παρουσία νέων στην επιχείρηση σε ώρες λειτουργίας και βάρος απόδειξης

22. Αν νέος βρεθεί σε οποιοδήποτε χρόνο εντός ή στα υποστατικά επιχείρησης στην οποία διεξάγεται εργασία ή στην οποία μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση ή λειτουργία, περιλαμβανομένου του διαλείμματος για γεύμα ή ξεκούραση, θα θεωρείται ότι απασχολείται στην επιχείρηση μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Το βάρος της απόδειξης ότι ο νέος δεν απασχολείται στην επιχείρηση φέρει ο εργοδότης.

Καταβαλλόμενα τέλη στους εξετάζοντες ιατρούς

23. Το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα μπορεί να καθορίζει τέλη που πρέπει να καταβάλλονται από τους εργοδότες για ιατρικές εξετάσεις των νέων που απασχολούνται και οι οποίες απαιτούνται να διεξάγονται για συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Εφαρμογή του Νόμου και διορισμός Αρχιεπιθεωρητή, Επιθεωρητών και άλλων προσώπων

24.—(1)(α) Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού και διορίζει Αρχιεπιθεωρητή, Επιθεωρητές και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς κρίνει σκόπιμο για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) Ο Αρχιεπιθεωρητής θα ρυθμίζει τις υποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές και οι άλλοι λειτουργοί θα ασκούν τις εξουσίες και θα εκτελούν επιθεωρήσεις, εξετάσεις, ελέγχους, δοκιμές, επισκοπήσεις, διερευνήσεις, για σκοπούς του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδοτεί προσοντούχα πρόσωπα να εκτελούν τέτοια καθήκοντα και να ασκούν τέτοιες εξουσίες Επιθεωρητή που ορίζονται στην εξουσιοδότηση. Οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο θα τελεί υπό την επίβλεψη και θα υπόκειται στις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή και θα παίρνει ως αμοιβή τέτοιο ποσό όπως μπορεί να καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής, οι Επιθεωρητές, οι άλλοι λειτουργοί και τα προσοντούχα πρόσωπα που διορίζονται με βάση το παρόν άρθρο πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλες ταυτότητες.

(4)  Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πρέπει -

(α) να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και επαρκή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εκπαίδευση∙

(β) να μετεκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται διαρκώς∙

(γ)   να  εκπαιδεύονται σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού και προστασίας των συμφερόντων του.

(5) Στον Αρχιεπιθεωρητή και στους Επιθεωρητές διατίθενται, από την υπηρεσία τους -

(α) κατάλληλα και προσιτά στο κοινό γραφεία, επαρκής γραμματειακή, διοικητική και λοιπή υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή∙ και

(β) επαρκή μεταφορικά μέσα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Εξουσίες Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών

25.—(1) Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής που διορίζεται με βάση το άρθρο 24, έχει εξουσία, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ή και σε όλες τις πιο κάτω πράξεις:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε χώρο απασχόλησης νέων, εκτός από οικιακά υποστατικά, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εισέλθει σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, ή σε οποιοδήποτε χρόνο πιστεύει ότι υφίσταται κατάσταση η οποία δυνατό να προκαλέσει άμεσο κίνδυνο σοβαρής προσωπικής βλάβης σε οποιοδήποτε νέο που απασχολείται στο συγκεκριμένο χώρο απασχόλησης:

Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά μπορεί να γίνεται ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του κατόχου αυτών.

(β) Να συνοδεύεται από αστυνομικό αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο αστυνομικός έχει υποχρέωση να συνοδεύει τον Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή σε περίπτωση που αυτός το ζητήσει.

(γ) Να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και να φέρει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά που είναι αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκείται η εξουσία εισόδου στο υποστατικό.

(δ) Να διεξάγει τέτοιες εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού και να κάμνει διευθετήσεις για τη διεξαγωγή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δοκιμών, ελέγχων και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του.

(ε) Όπου νομίζει ότι η απασχόληση οποιουδήποτε νέου σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο είδος εργασίας σε επιχείρηση είναι επιβλαβής στην υγεία του νέου, αυτός δύναται να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση το ταχύτερο στον εργοδότη του νέου με την οποία να απαιτεί από αυτόν να τερματίσει την απασχόληση αυτού του νέου σε τέτοια επιχείρηση ή σε τέτοια εργασία ή είδος εργασίας. Η περίοδος που θα κατονομάζεται στην ειδοποίηση και μέσα στην οποία θα πρέπει να τερματιστεί η απασχόληση του νέου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από επτά μέρες μετά την επίδοση αυτής:

Νοείται ότι ο εργοδότης δε θα συνεχίσει μετά την πιο πάνω περίοδο να απασχολεί αυτό το νέο εκτός εάν και μέχρις ότου εξετάζων ιατρός έχει εξετάσει, μετά την επίδοση της πιο πάνω ειδοποίησης, το νέο και έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ικανός για απασχόληση σε τέτοια επιχείρηση.

(στ) Να απαιτεί την παρουσίαση οποιουδήποτε αρχείου, πιστοποιητικού, γνωστοποίησης ή εγγράφου που τηρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή εγγράφου, που είναι αναγκαίο να δει, για σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης και να επιθεωρεί, να φωτοτυπεί και να αντιγράφει οποιοδήποτε από αυτά.

(ζ) Να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετιζόμενες με οποιαδήποτε επιθεώρηση, εξέταση, ανάκριση ή διερεύνηση, να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις μόνο του ή στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να επιτρέψει να είναι παρόν και να απαιτεί από το πρόσωπο αυτό να υπογράψει δήλωση ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς.

(η) Να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στον χώρο εργασίας να του παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού και οι οποίες είναι αναγκαίες για να τον υποβοηθήσουν να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο αυτό, και, ειδικότερα, να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρέχει στον ίδιο ή σε άλλο πρόσωπο που τον συνοδεύει με βάση τις παραγράφους (γ) και (δ) του παρόντος εδαφίου-

(i) Ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υποστατικού, και

(ii) οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, ελέγχων, διερευνήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνονται εύλογα αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του.

(θ) Να παίρνει τέτοιες μετρήσεις ή φωτογραφίες και να διεξάγει τέτοιες καταγραφές για σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

(ι) Να παίρνει και να αφαιρεί δείγματα από οποιαδήποτε αντικείμενα ή ουσίες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό και από την ατμόσφαιρα μέσα ή κοντά σε τέτοιο υποστατικό.

(ια) Να δίδει οδηγίες όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος αυτών ή οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή ουσία μέσα στα υποστατικά παραμένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για σκοπούς οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης, διερεύνησης ή ελέγχου.

(ιβ) Στην περίπτωση εξεύρεσης οποιουδήποτε αντικειμένου ή οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε υποστατικό, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να δημιούργησαν ή πιθανόν να δημιουργήσουν κίνδυνο, να απαιτεί την αποσυναρμολόγησή τους ή την υποβολή τους σε οποιαδήποτε διεργασία ή δοκιμή, αλλά όχι με τρόπο που να τους προκαλεί ζημιά ή καταστροφή εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο, κάτω από τις περιστάσεις, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

(ιγ) Στην περίπτωση οποιουδήποτε αντικειμένου ή ουσίας που καθορίζεται στην παράγραφο (ια) του παρόντος εδαφίου, να κατάσχει και να κατακρατεί το αντικείμενο ή την ουσία για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(i) Για εξέτασή του ή υποβολή του σε οτιδήποτε για το οποίο του παρέχεται εξουσία σύμφωνα με την παράγραφο (ια),

(ii) για να διασφαλίσει ότι δε θα παραποιηθούν πριν συμπληρωθεί ή εξέτασή τους από αυτόν,

(iii) για να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμα για χρήση ως τεκμήρια σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που με βάση τις εξουσίες που παραχωρούνται σ' αυτόν σύμφωνα με την παράγραφο (ιγ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής, παίρνει στην κατοχή του οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας, πρέπει να αφήνει σε υπεύθυνο πρόσωπο γνωστοποίηση, ή αν αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο, να στερεώνει σε περίοπτη θέση την γνωστοποίηση η οποία να παρέχει επαρκή στοιχεία για την αναγνώριση του αντικειμένου ή της ουσίας. Προτού ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής πάρει στην κατοχή του οποιαδήποτε τέτοια ουσία, πρέπει, αν είναι πρακτικώς εφικτό, να πάρει δείγμα της ουσίας και να παραδώσει μέρος της σε υπεύθυνο πρόσωπο στο υποστατικό, σηματοδοτημένο με τρόπο επαρκή για την αναγνώρισή του.

(3) Πριν ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία που παρέχεται σ' αυτόν με βάση την παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου πρέπει να συμβουλεύεται, εάν το κρίνει απαραίτητο ο ίδιος, πρόσωπα που θεωρεί κατάλληλα με σκοπό να εξακριβώσει ποιοι πιθανοί κίνδυνοι μπορεί να δημιουργηθούν εάν γίνει αυτό που προτείνει σύμφωνα με τις εξουσίες αυτές.

Αποκάλυψη πληροφοριών

26.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά εμπορικό ή βιομηχανικό μυστικό η οποία έχει αποκτηθεί κατά την άσκηση είτε από το ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, εξουσιών που παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο και οποιουσδήποτε Κανονισμούς εκδίδονται δυνάμει αυτού, εκτός-

(α) Αν δοθεί η συγκατάθεση του προσώπου που έχει την ευθύνη των υποστατικών από όπου αποκτήθηκε η πληροφορία, ή

(β) για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή

(γ) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή

(δ) για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται από ή εκ μέρους του Υπουργού σε σχέση με την εφαρμογή οποιωνδήποτε από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού τις οποίες έχει υποχρέωση να εφαρμόζει.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ο Επιθεωρητής μπορεί, σε οποιαδήποτε υποστατικά, στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να το πράξει για σκοπούς επαρκούς πληροφόρησης και ενημέρωσης των προσώπων στην εργασία ή των αντιπροσώπων τους, να παρέχει τις ακόλουθες περιγραφικές πληροφορίες:

(α) Πληροφορίες γεγονότων σχετιζόμενες με τα υποστατικά αυτά ή με τις δραστηριότητες που εκτελούνται στα υποστατικά·

(β) πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα τα οποία έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει σε σχέση με τα υποστατικά αυτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες στον εργοδότη των προσώπων στην εργασία.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ο Επιθεωρητής μπορεί να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επηρεασθεί από τα πιο πάνω γεγονότα ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, νοουμένου ότι οι πληροφορίες ζητούνται εγγράφως από το πρόσωπο που έχει επηρεασθεί ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και ότι θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πολιτικής διαδικασίας.

(4) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να καθορίζει τέλη για εκθέσεις που παρέχονται για σκοπούς πολιτικής διαδικασίας.

Καθήκον για παροχή πληροφοριών

27.—(1)(α) Κάθε πρόσωπο που απασχολεί ή έχει απασχολήσει οποιοδήποτε νέο σε οποιαδήποτε επιχείρηση και κάθε αντιπρόσωπος ή και εργοδοτούμενος του εργοδότη αυτού πρέπει, όταν απαιτηθεί, να δώσει στον Επιθεωρητή κάθε πληροφορία που έχει στην κατοχή του σχετικά με θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα Νόμο και οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) Ο εργοδότης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι αντιπρόσωποι ή και εργοδοτούμενοί του πρέπει να παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται από τον Επιθεωρητή, τα οποία θα είναι απαραίτητα για την είσοδο, επιθεώρηση, εξέταση, έρευνα ή άλλη άσκηση εξουσίας δυνάμει του Νόμου και τις πρόνοιες οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού σχετικά με την επιχείρηση του εργοδότη αυτού.

(2) Ο γονιός του νέου που απασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει, όταν απαιτηθεί, να δώσει στον Επιθεωρητή κάθε πληροφορία που έχει στην κατοχή του αναφορικά με την ηλικία και τους όρους απασχόλησης αυτού του νέου.

(3) Κάθε νέος που απασχολείται σε πλανόδιο εμπόριο παρέχει σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή που θα ζητήσει από αυτόν κάθε πληροφορία που αφορά το όνομα και τη διεύθυνσή του, το όνομα του γονιού του ή του κηδεμόνα του, την ηλικία του και τα στοιχεία για την απασχόλησή του.

Ειδικές διατάξεις για απόδειξη

28.—(1) Όταν στο Δικαστήριο, κατά την εκδίκαση αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, προσαχθεί ως τεκμήριο οποιοδήποτε πιστοποιητικό γέννησης ή δήλωση Ιατρικού Λειτουργού ότι οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι παιδί ή έφηβος ή παιδί κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία κατά την ημερομηνία του αδικήματος, ήταν παιδί ή έφηβος ή παιδί κάτω από αυτή τη συγκεκριμένη ηλικία κατά την πιο πάνω ημερομηνία, θα θεωρείται, μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο, ότι το πρόσωπο αυτό ήταν παιδί ή έφηβος ή παιδί κάτω από αυτή τη συγκεκριμένη ηλικία κατά την πιο πάνω ημερομηνία.

(2) Όπου απαιτείται από το Νόμο αυτό ή από οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, να γίνει οποιαδήποτε καταχώριση σε μητρώο, πιστοποιητικό, βιβλίο, ειδοποίηση ή έγγραφο, τα γεγονότα που αναφέρονται σε καταχώριση που έγινε από τον εργοδότη γίνονται αποδεκτά ως μαρτυρία εναντίον του και το γεγονός ότι οποιαδήποτε καταχώριση που απαιτείται με αυτό τον τρόπο αναφορικά με την τήρηση οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του, δεν έχει γίνει, θα είναι αποδεκτή ως μαρτυρία ότι εκείνη η διάταξη δεν έχει τηρηθεί.

(3) Σε οποιαδήποτε διαδικασία είτε σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του, τα ακόλουθα θα γίνονται αποδεκτά ως μαρτυρία με την προσαγωγή-

(α) Οποιουδήποτε μητρώου ή μέρους αυτού το οποίο φαίνεται ότι έχει τηρηθεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή οποιοδήποτε Κανονισμό που εκδόθηκε δυνάμει του·

(β) οποιουδήποτε επίσημου αντιγράφου από οποιοδήποτε τέτοιο μητρώο το οποίο φαίνεται ότι έχει πιστοποιηθεί ως ορθό από τον Υπουργό ή τον Αρχιεπιθεωρητή.

Μητρώα

29.—(1) Ο εργοδότης οποιουδήποτε νέου που απασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή ο πλοίαρχος οποιουδήποτε πλοίου επί του οποίου παιδί ή έφηβος απασχολείται μεριμνά ώστε να τηρείται εντός ή στα υποστατικά της επιχείρησης ή επί του πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, όπου το παιδί ή ο έφηβος απασχολείται, μητρώο κατά τέτοιο τύπο και το οποίο περιέχει τέτοιες λεπτομέρειες ως ήθελαν καθοριστεί με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Μητρώο που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού θα είναι οποτεδήποτε διαθέσιμο για επιθεώρηση από οποιοδήποτε εξετάζοντα ιατρό ή οποιοδήποτε αστυνομικό.

Αδικήματα και ποινές

30.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων που προνοούνται στο εξής στον παρόντα Νόμο πρόσωπο που απασχολεί οποιοδήποτε νέο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις αυτές, θα είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αν σε οποιαδήποτε επιχείρηση νέος απασχολείται κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επιχείρηση αυτή κατά το χρόνο της απασχόλησης είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Όταν αδίκημα που διαπράττεται με βάση το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του από εταιρεία ή συνεργατικό οργανισμό ή άλλο οργανισμό, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή με τη σύμπραξή του ή ότι η διάπραξη του έχει διευκολυνθεί από αμέλεια εκ μέρους οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου υπαλλήλου της εταιρείας ή συνεργατικού οργανισμού ή άλλου οργανισμού, τόσο αυτός όσο και η εταιρεία ή συνεργατικός οργανισμός ή άλλος οργανισμός θα θεωρούνται ένοχοι αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκεινται σε δίωξη και ποινή ανάλογα.

(4) Όταν πράξη ή παράλειψη για την οποία ο εργοδότης είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του, είναι πράγματι πράξη ή παράλειψη κάποιου αντιπροσώπου, υπαλλήλου, εργάτη ή άλλου προσώπου, αυτός ο αντιπρόσωπος, υπάλληλος, εργάτης ή άλλο πρόσωπο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται στην ανάλογη ποινή σαν να ήταν ο εργοδότης.

Αδίκημα και ποινή για γονιό

31. Ο γονιός νέου που απασχολείται σε οποιαδήποτε απασχόληση κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί, εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε όχι με τη συναίνεση, σύμπραξη ή εσκεμμένη παράλειψη του γονιού.

Έκθεση για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου

31Α. Το Τμήμα Εργασίας ετοιμάζει έκθεση για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, η οποία διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Νοείται ότι, η πρώτη έκθεση ετοιμάζεται ένα (1) έτος μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής

31Β.-(1) Ο Υπουργός διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης Παιδιού, η οποία καλείται «Συμβουλευτική Επιτροπή», για γενικότερα θέματα πολιτικής που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και η οποία αποτελείται από-

(α) ένα (1) εκπρόσωπο του Τμήματος Εργασίας, ως Πρόεδρο∙

(β) ένα (1) εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ως μέλος,

(γ) ένα (1) εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως μέλος,

(δ) ένα (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικού οργανισμού που ασχολείται με θέματα δικαιωμάτων των νέων, ως μέλος,

(ε) ένα (1) εκπρόσωπο των οργανωμένων συνόλων των νέων, ως μέλος.

(2)  Η θητεία των μελών είναι τριετής.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τα των συνεδριάσεών της, τον τρόπο και το χρόνο σύγκλησής τους και την κατ’ αυτές ακολουθούμενη διαδικασία και προς τον σκοπό αυτό δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν τη λειτουργία της.

(4) Τρία (3) εκ των μελών της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Πρόεδρου της, συνιστούν απαρτία.

(5) Το Υπουργείο παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή γραμματειακή, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Αδίκημα και ποινή για ιδιοκτήτη δημόσιου μέρους στο οποίο διεξάγεται πλανόδιο εμπόριο από παιδί

32. Ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ή ο αδειούχος κάποιου δημόσιου μέρους στο οποίο βρίσκεται παιδί να ασχολείται σε πλανόδιο εμπόριο σε οποιοδήποτε χρόνο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί, εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει ότι το παιδί βρίσκετο στο δημόσιο αυτό μέρος χωρίς το πρόσωπο αυτό να το γνωρίζει.

Αδίκημα και ποινή για παρεμπόδιση εφαρμογής των προνοιών του Νόμου

33.—(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Σκόπιμα καθυστερεί ή παρεμποδίζει τον Αρχιεπιθεωρητή ή οποιοδήποτε Επιθεωρητή ή οποιουσδήποτε άλλους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς ή προσοντούχα πρόσωπα κατά την κανονική άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που τους παρέχεται από το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του·

(β) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έρευνας που γίνεται με βάση το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του·

(γ) παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε μητρώο, πιστοποιητικό, βιβλίο, ειδοποίηση ή έγγραφο που απαιτείται να παρουσιάσει σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του·

(δ) κατεβάζει, προκαλεί βλάβη σε ή αλλοιώνει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο αναρτημένο σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή προκαλεί βλάβη σε ή αλλοιώνει οποιοδήποτε μητρώο, πιστοποιητικό ή βιβλίο που τηρείται με βάση το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του·

(ε) αποκρύπτει ή παρεμποδίζει, ή αποπειράται να αποκρύψει ή παρεμποδίσει, οποιοδήποτε πρόσωπο, παιδί ή νεαρό πρόσωπο από του να παρουσιαστεί ενώπιον ή να εξεταστεί, ανάλογα με την περίπτωση, από τον Αρχιεπιθεωρητή ή οποιοδήποτε Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό ή προσοντούχο πρόσωπο,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Πλαστογραφεί ή παραποιεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό που απαιτείται από ή δυνάμει ή για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του·

(β) δίδει ή υπογράφει οποιοδήποτε τέτοιο πιστοποιητικό γνωρίζοντας ότι είναι αναληθές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο του·

(γ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τέτοιο πιστοποιητικό με τέτοιο τρόπο πλαστογραφημένο, παραποιημένο ή ψευδές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο του, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω·

(δ) εν γνώσει του εκδίδει ή χρησιμοποιεί ως αφορόν οποιοδήποτε πρόσωπο, πιστοποιητικό το οποίο δεν αφορά το εν λόγω πρόσωπο·

(ε) πλαστοπροσωπεί οποιοδήποτε πρόσωπο που κατονομάζεται σε οποιοδήποτε τέτοιο πιστοποιητικό·

(στ) ψεύτικα προσποιείται ότι είναι ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής ή άλλος εξουσιοδοτημένος λειτουργός ή προσοντούχο πρόσωπο·

(ζ) εσκεμμένα συνεργεί σε οποιαδήποτε τέτοια πλαστογραφία, παραποίηση, παροχή, υπογραφή, έκδοση, χρησιμοποίηση, πλαστοπροσωπία ή προσποίηση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω· (η) εσκεμμένα προβαίνει σε ψεύτικη καταχώριση σε οποιοδήποτε μητρώο, πιστοποιητικό, βιβλίο, ειδοποίηση ή έγγραφο, τα οποία απαιτούνται από το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του, να τηρούνται ή να τηρούνται ενημερωμένα·

(θ) εσκεμμένα καταρτίζει ή υπογράφει ψεύτικη δήλωση που απαιτείται από το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του·

(ι) εν γνώσει του χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τέτοια ψεύτικη καταχώριση ή δήλωση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(3) Σε περίπτωση που ευρεθεί ένοχο αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου για το οποίο δεν προβλέπεται καμιά συγκεκριμένη ποινή από το Νόμο αυτό, το πρόσωπο αυτό θα υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

34. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της πιο πάνω εξουσίας, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

(α) Που καθορίζουν οτιδήποτε το οποίο δυνάμει του Νόμου αυτού απαιτείται ή δηλώνεται να καθοριστεί·

(β) που ρυθμίζουν τις συνθήκες εργασίας των παιδιών και λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που θα ακολουθείται από τους εργοδότες·

(γ) που να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τον καθορισμένο χρόνο απασχόλησης των νέων που απασχολούνται σύμφωνα με το άρθρο 8·

(δ) που ρυθμίζουν τις συνθήκες απασχόλησης των παιδιών σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες και τις λεπτομέρειες και όρους για την παραχώρηση της σχετικής άδειας απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 7·

(ε) που ρυθμίζουν τους όρους και προϋποθέσεις για παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 13 για απασχόληση εφήβων τη νύκτα·

(στ) που ρυθμίζουν οποιαδήποτε παρέκκλιση από το εδάφιο (2) του άρθρου 18 για την εβδομαδιαία ανάπαυση εφήβων.

Κατάργηση

35. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών Προσώπων Νόμος καταργείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
[Διαγράφηκε]