Ώρες απασχόλησης και ανάπαυσης παιδιών

8.—(1) Κανένα παιδί δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία για περισσότερες από τριάντα έξι (36) ώρες εβδομαδιαίως ή για περισσότερες από επτά (7) ώρες και δεκαπέντε (15) λεπτά ημερησίως.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, παιδί που παρακολουθεί βραδινά εκπαιδευτικά μαθήματα δεν επιτρέπεται να απασχολείται μετά τη 16.00 ώρα κατά τις μέρες της φοίτησης αυτής.