Πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες

7.—(1) Μετά από σχετική άδεια που εκδίδεται από το Τμήμα Εργασίας, μετά από διαβούλευση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο, μετά από αξιολόγηση, είμαι προς το συμφέρον του παιδιού και σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται η απασχόληση παιδιού προκειμένου να ασκεί δραστηριότητα πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή διαφημιστικής φύσεως υπό τον όρο ότι-

(α) Δε βλάπτεται η ασφάλεια, η υγεία (σωματική και ψυχική) και η σωματική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του, και

(β) δεν εμποδίζεται η τακτική σχολική φοίτησή του, ή η συμμετοχή του σε πρόγραμμα που προνοείται από το άρθρο 6 ή η ικανότητά του να ωφελείται από την εκπαίδευση που του παρέχεται.

(2) Οι συνθήκες απασχόλησης των παιδιών στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και υπό τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του ίδιου εδαφίου, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προηγείται της έκδοσης άδειας, θα ορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Η άδεια χορηγείται για κάθε παιδί χωριστά και για χρονικό διάστημα απασχόλησης, συνεχές ή διακεκομμένο, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις (3) μήνες κατ' έτος για κάθε παιδί.

(4) Ο χρόνος απασχόλησης των παιδιών σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις-

(α) Δύο ώρες την ημέρα για παιδιά έως έξι ετών,

(β) τρεις ώρες την ημέρα για παιδιά από επτά έως δώδεκα ετών, και

(γ) τέσσερις ώρες την ημέρα για παιδιά από δεκατριών έως δεκαπέντε ετών:

Νοείται ότι οι πιο πάνω ώρες ημερήσιας απασχόλησης δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν, κατά τη σχολική περίοδο, με τις ώρες σχολικής διδασκαλίας.

(5) Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στα εδάφια (4), (5) και (6) του άρθρου 15 εφαρμόζονται και για τα παιδιά που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(6) Απαγορεύεται η απασχόληση παιδιών στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, από τις ώρες 19.00 έως 07.00 εκτός κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου μέχρι Σεπτεμβρίου όπου οι ώρες κατά τις οποίες θα απαγορεύεται η απασχόληση είναι μεταξύ των ωρών 20.00 έως 07.00.

(7) Τα παιδιά που απασχολούνται σε δραστηριότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δεκατεσσάρων συνεχών ωρών για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων ωρών.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα παιδιά που απασχολούνται σε δραστηριότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο πρέπει, κατά τη διάρκεια των ωρών απασχόλησής τους, να συνοδεύονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, από συνοδό που εξουσιοδοτείται  σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.