Τοποθέτηση παιδιού σε συνδυασμένο πρόγραμμα εργασίας - κατάρτισης

6.—(1) Παιδί που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας και που έχει συμπληρώσει επιτυχώς το γυμνασιακό κύκλο ή έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση φοιτήσεως στο σχολείο ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση τον περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμο του 1993 μπορεί να τοποθετηθεί σε συνδυασμένο πρόγραμμα εργασίας-κατάρτισης, με σκοπό την εκμάθηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος ύστερα από ειδική άδεια που εκδίδεται από τον Υπουργό σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

(2) Οι ρυθμίσεις των διατάξεων των εδαφίων (3), (4) και (6) του άρθρου 15 εφαρμόζονται και για τα παιδιά που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(3) Για παιδιά που τοποθετούνται σε συνδυασμένο πρόγραμμα εργασίας- κατάρτισης, διασφαλίζεται περίοδος τουλάχιστον ενός μηνός ελεύθερης εργασίας κατά τις σχολικές διακοπές.