Απαγόρευση της απασχόλησης των παιδιών

5. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του παρόντος Νόμου απαγορεύεται η απασχόληση των παιδιών.