Νέοι που απασχολούνται ως μαθητευόμενοι

4. Νέος που απασχολείται ως μαθητευόμενος σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, θα θεωρείται για τους σκοπούς του Νόμου ως απασχολούμενο πρόσωπο.