Πεδίο εφαρμογής του Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος καλύπτει την απασχόληση νέων από κάθε εργοδότη.

(2) Από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εξαιρείται η περιστασιακή ή η σύντομης διάρκειας απασχόληση που θεωρείται ότι δεν βλάπτει, δεν ζημιώνει και δεν είναι επικίνδυνη για τους έφηβους που απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση.