Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτές πιο κάτω:

«αντιπρόσωπος ασφάλειας» σημαίνει το πρόσωπο που εκλέγεται με βάση το άρθρο 7 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει Αρχιεπιθεωρητή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24·

«γονιός» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει όλα τα δικαιώματα, καθήκοντα ή ευθύνες σε σχέση με το νέο ή την περιουσία του και γενικά πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα με βάση τους περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1997 και περιλαμβάνει-

(α) Πατέρα ή μητέρα του νέου μαζί ή χωριστά-

(β) επίτροπο όπως αυτός ορίζεται στους περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1997·

(γ) πρόσωπο που δεν έχει τη γονική μέριμνα του νέου με βάση τους περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1997, αλλά έχει αναλάβει την φροντίδα του νέου μετά από έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με βάση τον περί Παιδιών Νόμο·

(δ) πρόσωπο που ορίζεται με διαθήκη από τον πατέρα ή τη μητέρα του νέου ως κηδεμόνας.

«δημόσιο μέρος» περιλαμβάνει οποιοδήποτε δημόσιο πάρκο, κήπο, θάλασσα, ακτή, σταθμό, κινηματογράφο, ποτοπωλείο, οινοπωλείο ή καφενείο, όπως και οποιοδήποτε έδαφος, χώρο ή οίκημα όπου το κοινό εκάστοτε εισέρχεται ή αποκτά δικαίωμα εισόδου, με πληρωμή ή άλλως πως·

«διάλειμμα» σημαίνει οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο νέος διακόπτει την απασχόλησή του με σκοπό την ανάπαυση σύμφωνα με το άρθρο 16·

«εβδομάδα» σημαίνει συνεχή περίοδο επτά (7) ημερών

«εξετάζοντες ιατροί» σημαίνει ιατρούς που ορίζει ο Υπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, οι οποίοι θα εκτελούν τέτοιες ιατρικές εξετάσεις που είναι δυνατό να απαιτηθούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο-

«Επιθεωρητής» σημαίνει Επιθεωρητή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24·

«επιτροπή ασφάλειας» σημαίνει την επιτροπή ασφάλειας που συνίσταται με βάση το άρθρο 8 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996·

«επιχείρηση» περιλαμβάνει βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες, εμπόριο ή άλλα επιτηδεύματα·

«εργοδότης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή κλάδο δραστηριότητας, που απασχολεί ή απασχολούσε νέο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως·

«έφηβος» σημαίνει κάθε νέο ηλικίας τουλάχιστο 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών·

«νέος» σημαίνει κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών·

«νύκτα» σημαίνει το διάστημα μεταξύ των ωρών 22.00 της μιας ημέρας έως 05.00 της επομένης και οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστο δώδεκα συνεχών ωρών συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος αυτού·

«παιδί» σημαίνει κάθε νέο ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας·

«περίοδος ανάπαυσης» σημαίνει κάθε χρονική περίοδο εκτός χρόνου εργασίας·

«πλανόδιο εμπόριο» περιλαμβάνει την πώληση στους δρόμους εφημερίδων, περιοδικών, σπίρτων, λουλουδιών, λαχείων και άλλων αντικειμένων, την με σκοπό κέρδους εκτέλεση παιγνιδιού, τραγουδιού ή άλλη τέτοια δραστηριότητα, το γυάλισμα παπουτσιών και άλλες παρόμοιες ασχολίες που διενεργούνται σε κάποιο δρόμο ή δημόσιο μέρος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

«χρόνος εργασίας» σημαίνει τη χρονική περίοδο παρουσίας του νέου στην απασχόλησή του, κατά την οποία βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τις δραστηριότητες ή τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων που δικαιούται ο νέος σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.