Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος του 2001.