Πεδίο εφαρμογής του Νόμου

3. Ο Νόμος αυτός θα καλύπτει απασχόληση νέων από κάθε εργοδότη:

Νοείται ότι από το πιο πάνω πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται η περιστασιακή ή σύντομης διάρκειας απασχόληση που αφορά-

(α) Την παροχή οικιακής εργασίας σε ιδιωτικό νοικοκυριό, ή

(β) απασχόληση που θεωρείται ότι δε βλάπτει, δε ζημιώνει και δεν είναι επικίνδυνη για τους εφήβους στην οικογενειακή επιχείρηση.