Καθήκον για παροχή πληροφοριών

27.—(1)(α) Κάθε πρόσωπο που απασχολεί ή έχει απασχολήσει οποιοδήποτε νέο σε οποιαδήποτε επιχείρηση και κάθε αντιπρόσωπος ή και εργοδοτούμενος του εργοδότη αυτού πρέπει, όταν απαιτηθεί, να δώσει στον Επιθεωρητή κάθε πληροφορία που έχει στην κατοχή του σχετικά με θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα Νόμο.

(β) Ο εργοδότης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι αντιπρόσωποι ή και εργοδοτούμενοί του πρέπει να παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται από τον Επιθεωρητή, τα οποία θα είναι απαραίτητα για την είσοδο, επιθεώρηση, εξέταση, έρευνα ή άλλη άσκηση εξουσίας δυνάμει του Νόμου αυτού σχετικά με την επιχείρηση του εργοδότη αυτού.

(2) Ο γονιός του νέου που απασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει, όταν απαιτηθεί, να δώσει στον Επιθεωρητή κάθε πληροφορία που έχει στην κατοχή του αναφορικά με την ηλικία και τους όρους απασχόλησης αυτού του νέου.

(3) Κάθε νέος που απασχολείται σε πλανόδιο εμπόριο παρέχει σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή που θα ζητήσει από αυτόν κάθε πληροφορία που αφορά το όνομα και τη διεύθυνσή του, το όνομα του γονιού του ή του κηδεμόνα του, την ηλικία του και τα στοιχεία για την απασχόλησή του.