Ειδικές διατάξεις για απόδειξη

28.—(1) Όταν στο Δικαστήριο, κατά την εκδίκαση αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, προσαχθεί ως τεκμήριο οποιοδήποτε πιστοποιητικό γέννησης ή δήλωση Ιατρικού Λειτουργού ότι οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι παιδί ή έφηβος ή παιδί κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία κατά την ημερομηνία του αδικήματος, ήταν παιδί ή έφηβος ή παιδί κάτω από αυτή τη συγκεκριμένη ηλικία κατά την πιο πάνω ημερομηνία, θα θεωρείται, μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο, ότι το πρόσωπο αυτό ήταν παιδί ή έφηβος ή παιδί κάτω από αυτή τη συγκεκριμένη ηλικία κατά την πιο πάνω ημερομηνία.

(2) Όπου απαιτείται από το Νόμο αυτό ή από οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, να γίνει οποιαδήποτε καταχώριση σε μητρώο, πιστοποιητικό, βιβλίο, ειδοποίηση ή έγγραφο, τα γεγονότα που αναφέρονται σε καταχώριση που έγινε από τον εργοδότη γίνονται αποδεκτά ως μαρτυρία εναντίον του και το γεγονός ότι οποιαδήποτε καταχώριση που απαιτείται με αυτό τον τρόπο αναφορικά με την τήρηση οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του, δεν έχει γίνει, θα είναι αποδεκτή ως μαρτυρία ότι εκείνη η διάταξη δεν έχει τηρηθεί.

(3) Σε οποιαδήποτε διαδικασία είτε σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του, τα ακόλουθα θα γίνονται αποδεκτά ως μαρτυρία με την προσαγωγή-

(α) Οποιουδήποτε μητρώου ή μέρους αυτού το οποίο φαίνεται ότι έχει τηρηθεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή οποιοδήποτε Κανονισμό που εκδόθηκε δυνάμει του·

(β) οποιουδήποτε επίσημου αντιγράφου από οποιοδήποτε τέτοιο μητρώο το οποίο φαίνεται ότι έχει πιστοποιηθεί ως ορθό από τον Υπουργό ή τον Αρχιεπιθεωρητή.