Μητρώα

29.—(1) Ο εργοδότης οποιουδήποτε νέου που απασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή ο πλοίαρχος οποιουδήποτε πλοίου επί του οποίου παιδί ή έφηβος απασχολείται μεριμνά ώστε να τηρείται εντός ή στα υποστατικά της επιχείρησης ή επί του πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, όπου το παιδί ή ο έφηβος απασχολείται, μητρώο κατά τέτοιο τύπο και το οποίο περιέχει τέτοιες λεπτομέρειες ως ήθελαν καθοριστεί με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Μητρώο που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού θα είναι οποτεδήποτε διαθέσιμο για επιθεώρηση από οποιοδήποτε εξετάζοντα ιατρό ή οποιοδήποτε αστυνομικό.