Αδικήματα και ποινές

30.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων που προνοούνται στο εξής στον παρόντα Νόμο πρόσωπο που απασχολεί οποιοδήποτε νέο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις αυτές, θα είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αν σε οποιαδήποτε επιχείρηση νέος απασχολείται κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επιχείρηση αυτή κατά το χρόνο της απασχόλησης είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Όταν αδίκημα που διαπράττεται με βάση το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του από εταιρεία ή συνεργατικό οργανισμό ή άλλο οργανισμό, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή με τη σύμπραξή του ή ότι η διάπραξη του έχει διευκολυνθεί από αμέλεια εκ μέρους οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου υπαλλήλου της εταιρείας ή συνεργατικού οργανισμού ή άλλου οργανισμού, τόσο αυτός όσο και η εταιρεία ή συνεργατικός οργανισμός ή άλλος οργανισμός θα θεωρούνται ένοχοι αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκεινται σε δίωξη και ποινή ανάλογα.

(4) Όταν πράξη ή παράλειψη για την οποία ο εργοδότης είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του, είναι πράγματι πράξη ή παράλειψη κάποιου αντιπροσώπου, υπαλλήλου, εργάτη ή άλλου προσώπου, αυτός ο αντιπρόσωπος, υπάλληλος, εργάτης ή άλλο πρόσωπο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται στην ανάλογη ποινή σαν να ήταν ο εργοδότης.