Αδίκημα και ποινή για γονιό

31. Ο γονιός νέου που απασχολείται σε οποιαδήποτε απασχόληση κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί, εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε όχι με τη συναίνεση, σύμπραξη ή εσκεμμένη παράλειψη του γονιού.