Έκθεση για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου

31Α. Το Τμήμα Εργασίας ετοιμάζει έκθεση για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, η οποία διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Νοείται ότι, η πρώτη έκθεση ετοιμάζεται ένα (1) έτος μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.