Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής

31Β.-(1) Ο Υπουργός διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης Παιδιού, η οποία καλείται «Συμβουλευτική Επιτροπή», για γενικότερα θέματα πολιτικής που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και η οποία αποτελείται από-

(α) ένα (1) εκπρόσωπο του Τμήματος Εργασίας, ως Πρόεδρο∙

(β) ένα (1) εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ως μέλος,

(γ) ένα (1) εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως μέλος,

(δ) ένα (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικού οργανισμού που ασχολείται με θέματα δικαιωμάτων των νέων, ως μέλος,

(ε) ένα (1) εκπρόσωπο των οργανωμένων συνόλων των νέων, ως μέλος.

(2)  Η θητεία των μελών είναι τριετής.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τα των συνεδριάσεών της, τον τρόπο και το χρόνο σύγκλησής τους και την κατ’ αυτές ακολουθούμενη διαδικασία και προς τον σκοπό αυτό δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν τη λειτουργία της.

(4) Τρία (3) εκ των μελών της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Πρόεδρου της, συνιστούν απαρτία.

(5) Το Υπουργείο παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή γραμματειακή, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.