Αδίκημα και ποινή για παρεμπόδιση εφαρμογής των προνοιών του Νόμου

33.—(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Σκόπιμα καθυστερεί ή παρεμποδίζει τον Αρχιεπιθεωρητή ή οποιοδήποτε Επιθεωρητή ή οποιουσδήποτε άλλους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς ή προσοντούχα πρόσωπα κατά την κανονική άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που τους παρέχεται από το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του·

(β) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έρευνας που γίνεται με βάση το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του·

(γ) παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε μητρώο, πιστοποιητικό, βιβλίο, ειδοποίηση ή έγγραφο που απαιτείται να παρουσιάσει σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του·

(δ) κατεβάζει, προκαλεί βλάβη σε ή αλλοιώνει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο αναρτημένο σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή προκαλεί βλάβη σε ή αλλοιώνει οποιοδήποτε μητρώο, πιστοποιητικό ή βιβλίο που τηρείται με βάση το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του·

(ε) αποκρύπτει ή παρεμποδίζει, ή αποπειράται να αποκρύψει ή παρεμποδίσει, οποιοδήποτε πρόσωπο, παιδί ή νεαρό πρόσωπο από του να παρουσιαστεί ενώπιον ή να εξεταστεί, ανάλογα με την περίπτωση, από τον Αρχιεπιθεωρητή ή οποιοδήποτε Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό ή προσοντούχο πρόσωπο,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Πλαστογραφεί ή παραποιεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό που απαιτείται από ή δυνάμει ή για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του·

(β) δίδει ή υπογράφει οποιοδήποτε τέτοιο πιστοποιητικό γνωρίζοντας ότι είναι αναληθές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο του·

(γ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τέτοιο πιστοποιητικό με τέτοιο τρόπο πλαστογραφημένο, παραποιημένο ή ψευδές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο του, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω·

(δ) εν γνώσει του εκδίδει ή χρησιμοποιεί ως αφορόν οποιοδήποτε πρόσωπο, πιστοποιητικό το οποίο δεν αφορά το εν λόγω πρόσωπο·

(ε) πλαστοπροσωπεί οποιοδήποτε πρόσωπο που κατονομάζεται σε οποιοδήποτε τέτοιο πιστοποιητικό·

(στ) ψεύτικα προσποιείται ότι είναι ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής ή άλλος εξουσιοδοτημένος λειτουργός ή προσοντούχο πρόσωπο·

(ζ) εσκεμμένα συνεργεί σε οποιαδήποτε τέτοια πλαστογραφία, παραποίηση, παροχή, υπογραφή, έκδοση, χρησιμοποίηση, πλαστοπροσωπία ή προσποίηση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω· (η) εσκεμμένα προβαίνει σε ψεύτικη καταχώριση σε οποιοδήποτε μητρώο, πιστοποιητικό, βιβλίο, ειδοποίηση ή έγγραφο, τα οποία απαιτούνται από το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του, να τηρούνται ή να τηρούνται ενημερωμένα·

(θ) εσκεμμένα καταρτίζει ή υπογράφει ψεύτικη δήλωση που απαιτείται από το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του·

(ι) εν γνώσει του χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τέτοια ψεύτικη καταχώριση ή δήλωση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(3) Σε περίπτωση που ευρεθεί ένοχο αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου για το οποίο δεν προβλέπεται καμιά συγκεκριμένη ποινή από το Νόμο αυτό, το πρόσωπο αυτό θα υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.