Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

34. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της πιο πάνω εξουσίας, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

(α) Που καθορίζουν οτιδήποτε το οποίο δυνάμει του Νόμου αυτού απαιτείται ή δηλώνεται να καθοριστεί·

(β) που ρυθμίζουν τις συνθήκες εργασίας των παιδιών και λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που θα ακολουθείται από τους εργοδότες·

(γ) που να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τον καθορισμένο χρόνο απασχόλησης των νέων που απασχολούνται σύμφωνα με το άρθρο 8·

(δ) που ρυθμίζουν τις συνθήκες απασχόλησης των παιδιών σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες και τις λεπτομέρειες και όρους για την παραχώρηση της σχετικής άδειας απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 7·

(ε) που ρυθμίζουν τους όρους και προϋποθέσεις για παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 13 για απασχόληση εφήβων τη νύκτα·

(στ) που ρυθμίζουν οποιαδήποτε παρέκκλιση από το εδάφιο (2) του άρθρου 18 για την εβδομαδιαία ανάπαυση εφήβων.