Κατάργηση

35. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών Προσώπων Νόμος καταργείται.