Παρουσία νέων στην επιχείρηση σε ώρες λειτουργίας και βάρος απόδειξης

22. Αν νέος βρεθεί σε οποιοδήποτε χρόνο εντός ή στα υποστατικά επιχείρησης στην οποία διεξάγεται εργασία ή στην οποία μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση ή λειτουργία, περιλαμβανομένου του διαλείμματος για γεύμα ή ξεκούραση, θα θεωρείται ότι απασχολείται στην επιχείρηση μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Το βάρος της απόδειξης ότι ο νέος δεν απασχολείται στην επιχείρηση φέρει ο εργοδότης.