Παρουσία νέου στους χώρους μιας επιχείρησης και απασχόλησής του για τους σκοπούς εφαρμογής του Νόμου

21. Νέος που απασχολείται σε επιχείρηση, είτε με ημερομίσθιο είτε όχι, είτε στην παραγωγική διαδικασία ή στον καθαρισμό οποιουδήποτε μέρους των υποστατικών της επιχείρησης, ή στον καθαρισμό ή λίπανση οποιουδήποτε μέρους οποιουδήποτε μηχανήματος ή μηχανικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή στη μεταφορά, συγκέντρωση ή διανομή αγαθών ή στη μεταφορά μηνυμάτων ή εκτέλεση θελημάτων, ή στην εκτέλεση γραφειακής εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους εργασίας παρεμπίπτουσας ή συναφούς με την επιχείρηση, θα θεωρείται, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο Νόμο αυτό, ότι απασχολείται σε αυτή για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ή οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάμει του Νόμου αυτού.