Περιορισμοί στην απασχόληση εφήβων τη νύκτα

13.—(1) Κανένας έφηβος δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία μεταξύ των ωρών 23.00 και 07.00.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, έφηβος που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του,  μπορεί να απασχολείται μεταξύ των ωρών απαγόρευσης που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς.

(3) Σε περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η απασχόληση μεταξύ των ωρών 00.00 και 04.00.