Πλανόδιο εμπόριο

12. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου κανένα παιδί δε θα απασχολείται με το πλανόδιο εμπόριο.