Περιορισμοί στην απασχόληση παιδιών τη νύκτα

11. Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (6) του άρθρου 7 κανένα παιδί δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία μεταξύ των ωρών 19.00 της μιας ημέρας και 07.00 της επόμενης.