Εφαρμογή του Νόμου και διορισμός Αρχιεπιθεωρητή, Επιθεωρητών και άλλων προσώπων

24.—(1)(α) Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού και διορίζει Αρχιεπιθεωρητή, Επιθεωρητές και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς κρίνει σκόπιμο για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) Ο Αρχιεπιθεωρητής θα ρυθμίζει τις υποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές και οι άλλοι λειτουργοί θα ασκούν τις εξουσίες και θα εκτελούν επιθεωρήσεις, εξετάσεις, ελέγχους, δοκιμές, επισκοπήσεις, διερευνήσεις, για σκοπούς του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδοτεί προσοντούχα πρόσωπα να εκτελούν τέτοια καθήκοντα και να ασκούν τέτοιες εξουσίες Επιθεωρητή που ορίζονται στην εξουσιοδότηση. Οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο θα τελεί υπό την επίβλεψη και θα υπόκειται στις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή και θα παίρνει ως αμοιβή τέτοιο ποσό όπως μπορεί να καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής, οι Επιθεωρητές, οι άλλοι λειτουργοί και τα προσοντούχα πρόσωπα που διορίζονται με βάση το παρόν άρθρο πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλες ταυτότητες.

(4)  Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πρέπει -

(α) να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και επαρκή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εκπαίδευση∙

(β) να μετεκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται διαρκώς∙

(γ)   να  εκπαιδεύονται σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού και προστασίας των συμφερόντων του.

(5) Στον Αρχιεπιθεωρητή και στους Επιθεωρητές διατίθενται, από την υπηρεσία τους -

(α) κατάλληλα και προσιτά στο κοινό γραφεία, επαρκής γραμματειακή, διοικητική και λοιπή υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή∙ και

(β) επαρκή μεταφορικά μέσα για την άσκηση των καθηκόντων τους.