Ευάλωτη φύση των νέων - Απαγορευμένες εργασίες

20.—(1) Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι νέοι που απασχολούνται από αυτόν να προστατεύονται από τους ειδικούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει η ασφάλεια, η υγεία και η ανάπτυξη τους, οι οποίοι απορρέουν από την έλλειψη πείρας, από την έλλειψη της επίγνωσης των υφισταμένων ή δυνητικών κινδύνων, ή από τη μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, είναι υποχρέωση του εργοδότη που απασχολεί νέους να λαμβάνει υπόψη ότι μεταξύ των εργασιών που είναι ικανές να προκαλέσουν ειδικούς κινδύνους για τους νέους, κατά την έννοια του εδαφίου (1), περιλαμβάνονται, ιδίως-

(α) Οι εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεσή τους στους φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς παράγοντες που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Μέρος Α, του παρόντος Νόμου, και

(β) οι διαδικασίες και εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Μέρος Β, του παρόντος Νόμου.

(3) Οι νέοι απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργασίες που-

(α) Υπερβαίνουν αντικειμενικά τις φυσικές, πνευματικές, ψυχικές ή ψυχολογικές ικανότητές τους·

(β) συνεπάγονται επιβλαβή έκθεσή τους σε παράγοντες τοξικούς ή καρκινογόνους ή που προκαλούν κληρονομικές γενετικές αλλοιώσεις ή που έχουν αρνητική επίδραση στο έμβρυο κατά την κυοφορία ή άλλη χρόνια επιβλαβή επίπτωση στον άνθρωπο·

(γ) συνεπάγονται επιβλαβή έκθεσή τους σε ακτινοβολίες·

(δ) παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήματος, τους οποίους πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν μπορούν να εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας ή έλλειψης κατάρτισης· ή

(ε) θέτουν σε κίνδυνο την υγεία λόγω υπερβολικά χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών ή λόγω θορύβων ή κραδασμών.

(4) Οι ειδικότερες εργασίες που περιλαμβάνονται στο μη εξαντλητικό κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Νόμου θεωρούνται επικίνδυνες, βαριές, ανθυγιεινές και γενικά εργασίες που βλάπτουν την ψυχική υγεία και εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων και απαγορεύεται να απασχολούνται σ' αυτές νέοι.

(5) Με άδεια του Αρχιεπιθεωρητή, μετά από αίτηση του εργοδότη, επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου για τους εφήβους, εφόσον είναι απαραίτητες για την επαγγελματική κατάρτισή τους, με τον όρο ότι οι εργασίες εκτελούνται με την επίβλεψη προσώπου το οποίο έχει την άδεια του Αρχιεπιθεωρητή και κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και πείρα σε σχέση με τους συνεπαγόμενους με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κινδύνους και την πρόληψή τους, έτσι ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εφήβων.