Χρονικά όρια απασχόλησης των εφήβων

15.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο χρόνος απασχόλησης των εφήβων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες και σαράντα πέντε (45) λεπτά την ημέρα και τις τριάντα οκτώ (38) ώρες την εβδομάδα.

(2) Ο χρόνος απασχόλησης των εφήβων που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες και δεκαπέντε (15) λεπτά την ημέρα και τις τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα.

(3) Ο χρόνος που διαθέτει ο έφηβος όταν εργάζεται σε επιχείρηση, στα πλαίσια ενός συνδυασμένου προγράμματος εργασίας-κατάρτισης, συνυπολογίζεται στο χρόνο εργασίας.

(4) Όταν ο έφηβος απασχολείται από περισσότερους εργοδότες, οι ημέρες και οι ώρες απασχόλησης που πραγματοποιεί αθροίζονται.

(5) Η ημερήσια απασχόληση των εφήβων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές, τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, αρχίζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν την έναρξη των μαθημάτων αντιστοίχως.

(6) Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων.