Γενικές υποχρεώσεις εργοδότη

19.—(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των νέων όπως αυτά καθορίζονται από τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο του 1996, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη τους ειδικούς κινδύνους και τις απαγορεύσεις σε σχέση με τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος Νόμου.

(2) Για κάθε δραστηριότητα στην οποία θα απασχοληθούν νέοι ο εργοδότης οφείλει να προβαίνει σε γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν για τους νέους και οι οποίοι συνδέονται με την απασχόλησή τους.

(3) Η εκτίμηση των κινδύνων πρέπει να γίνεται προτού αρχίσουν οι νέοι την απασχόλησή τους όπως επίσης και σε κάθε σημαντική μεταβολή των συνθηκών απασχόλησης και πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Τον εξοπλισμό και τη διαρρύθμιση του χώρου εργασίας και της θέσης εργασίας·

(β) τη φύση, το βαθμό και τη διάρκεια της έκθεσης στους φυσικούς, βιολογικούς ή χημικούς παράγοντες, όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα I του παρόντος Νόμου·

(γ) τη διαρρύθμιση, την επιλογή και τη χρήση εξοπλισμού εργασίας, ιδίως παραγόντων, μηχανών, συσκευών και μηχανημάτων, καθώς και το χειρισμό τους-

(δ) την οργάνωση των εργασιακών διαδικασιών και της διεξαγωγής της εργασίας, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους (οργάνωση της εργασίας)·

(ε) το βαθμό κατάρτισης και πληροφόρησης των νέων.

(4)(α) Εάν από τη σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου γραπτή εκτίμηση αποδειχθεί ύπαρξη κινδύνων για την ασφάλεια, τη σωματική ή την πνευματική υγεία ή την ανάπτυξη των νέων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγείας τους κατά τακτικά χρονικά διαστήματα.

(β) Η πιο πάνω παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγείας των νέων γίνεται από τους εξετάζοντες ιατρούς.

(5) Πέραν των απαγορεύσεων του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου η ανάθεση καθηκόντων στους νέους γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις φυσικές ικανότητες που έχουν οι νέοι, την περιέργεια και το ριψοκίνδυνο της ηλικίας, τη διάθεση για παιγνίδι που μπορεί να δείχνουν και την επιθυμία τους να κάνουν την εργασία των μεγαλυτέρων.

(6) Ο εργοδότης ενημερώνει τους νέους και τους γονείς τους σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους και για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια και την υγεία τους. Οι αντιπρόσωποι ασφάλειας θα πρέπει να ενημερώνονται για τη θέση εργασίας και τα καθήκοντα τα οποία θα ανατεθούν στο νέο που προσλαμβάνεται ή ήδη απασχολείται.

(7) Ο νέος εκπαιδεύεται σε ασφαλείς τρόπους εκτέλεσης της εργασίας που του ανατίθεται. Για ένα χρονικό διάστημα που εξαρτάται από την εργασία που αναλαμβάνει βρίσκεται κάτω από την καθοδήγηση και επίβλεψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσώπου.