Εβδομαδιαία ανάπαυση εφήβων

18.—(1) Οι έφηβοι δικαιούνται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών ημερών (48 ωρών) εκ των οποίων η μια να συμπίπτει με Κυριακή, εκτός εάν οργανωτικοί ή τεχνικοί λόγοι επιβάλλουν την απασχόληση των εφήβων την Κυριακή.

(2) Όταν τεχνικοί ή οργανωτικοί λόγοι το δικαιολογούν η προβλεπόμενη από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ελάχιστη ανάπαυση μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με Κανονισμούς αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 36 συνεχόμενων ωρών.