Καταβαλλόμενα τέλη στους εξετάζοντες ιατρούς

23. Το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα μπορεί να καθορίζει τέλη που πρέπει να καταβάλλονται από τους εργοδότες για ιατρικές εξετάσεις των νέων που απασχολούνται και οι οποίες απαιτούνται να διεξάγονται για συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο.