Αποκάλυψη πληροφοριών

26.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά εμπορικό ή βιομηχανικό μυστικό η οποία έχει αποκτηθεί κατά την άσκηση είτε από το ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, εξουσιών που παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο, εκτός-

(α) Αν δοθεί η συγκατάθεση του προσώπου που έχει την ευθύνη των υποστατικών από όπου αποκτήθηκε η πληροφορία, ή

(β) για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή

(γ) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή

(δ) για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται από ή εκ μέρους του Υπουργού σε σχέση με την εφαρμογή οποιωνδήποτε από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου τις οποίες έχει υποχρέωση να εφαρμόζει.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ο Επιθεωρητής μπορεί, σε οποιαδήποτε υποστατικά, στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να το πράξει για σκοπούς επαρκούς πληροφόρησης και ενημέρωσης των προσώπων στην εργασία ή των αντιπροσώπων τους, να παρέχει τις ακόλουθες περιγραφικές πληροφορίες:

(α) Πληροφορίες γεγονότων σχετιζόμενες με τα υποστατικά αυτά ή με τις δραστηριότητες που εκτελούνται στα υποστατικά·

(β) πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα τα οποία έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει σε σχέση με τα υποστατικά αυτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες στον εργοδότη των προσώπων στην εργασία.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ο Επιθεωρητής μπορεί να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επηρεασθεί από τα πιο πάνω γεγονότα ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, νοουμένου ότι οι πληροφορίες ζητούνται εγγράφως από το πρόσωπο που έχει επηρεασθεί ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και ότι θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πολιτικής διαδικασίας.

(4) Ο Υπουργός με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να καθορίζει τέλη για εκθέσεις που παρέχονται για σκοπούς πολιτικής διαδικασίας.