Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης Κτηνοτροφικών Συνδέσμων και Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμος του 1994.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπο του κατάλληλα εξουσιοδοτημένο·

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της Επαρχίας όπου ιδρύεται ένας Κτηνοτροφικός ή Χοιροτροφικός ή Πτηνοτροφικός Σύνδεσμος, ανάλογα με την περίπτωση·

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή του Κτηνοτροφικού ή Χοιροτροφικού ή Πτηνοτροφικού Συνδέσμου, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία εγκαθίσταται όπως προνοείται από το άρθρο 5 του παρόντα Νόμου·

“κτηνοτρόφος” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει πάνω από 15 αιγοπρόβατα και/ή πάνω από 5 βοοειδή·

“Κτηνοτροφικός ή Χοιροτροφικός ή Πτηνοτροφικός Σύνδεσμος” σημαίνει τους κτηνοτρόφους ή χοιροτρόφους ή πτηνοτρόφους, ανάλογα με την περίπτωση, ενός χωριού ή συμπλέγματος χωριών οι οποίοι αποφασίζουν να εγκαταστήσουν τα ζώα τους (αιγοπρόβατα και/ή αγελάδες ή χοίρους ή πτηνά) σε μια συγκεκριμένη έκταση γης η οποία ανάλογα ονομάζεται Κτηνοτροφική ή Χοιροτροφική ή Πτηνοτροφική Περιοχή και η αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Κτηνοτροφικό Σύνδεσμο θα συμπεριλαμβάνει και το Χοιροτροφικό και Πτηνοτροφικό Σύνδεσμο, ανάλογα με την περίπτωση·

“Κτηνοτροφική ή Χοιροτροφική ή Πτηνοτροφική Περιοχή” σημαίνει τη συγκεκριμένη έκταση γης όπου με βάση το Νόμο αυτό εγκαθίστανται τα ζώα (αιγοπρόβατα και/ή αγελάδες ή χοίροι ή πτηνά), αφού προηγουμένως διαχωριστεί η γη σε οικόπεδα, με δρόμους, νερό και/ή άλλες διευκολύνσεις και η αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Κτηνοτροφική Περιοχή θα συμπεριλαμβάνει και τη Χοιροτροφική και/ή Πτηνοτροφική Περιοχή, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι στην Κτηνοτροφική Περιοχή θα εγκαθίστανται αιγοπρόβατα και/ή αγελάδες μόνο, στη Χοιροτροφική Περιοχή μόνο χοίροι και στην Πτηνοτροφική Περιοχή μόνο πτηνά·

“Μέλος Συνδέσμου” σημαίνει μέλος συγκεκριμένου Κτηνοτροφικού ή Χοιροτροφικού ή Πτηνοτροφικού Συνδέσμου και περιλαμβάνει κτηνοτρόφους ή χοιροτρόφους ή πτηνοτρόφους, ανάλογα με την περίπτωση·

“πτηνοτρόφος” σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει περισσότερες από εκατόν (100) όρνιθες αυγοπαραγωγής και/ή διακόσια (200) κοτόπουλα διάφορων ηλικιών·

“Σ.Π.Ε.” σημαίνει τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία ενός χωριού·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

“χοιροτρόφος” σημαίνει το πρόσωπο που κατέχει περισσότερα από πέντε (5) γουρούνες αναπαραγωγής.

Σύσταση Κτηνοτροφικού Συνδέσμου πριν από την εγκατάσταση Κτηνοτροφικών περιοχών

3. Για την εγκατάσταση Κτηνοτροφικών Περιοχών βάση του παρόντος Νόμου είναι απαραίτητη η προηγούμενη σύσταση Κτηνοτροφικού Συνδέσμου.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Κτηνοτρόφων

4.-(1) Ο Έπαρχος συγκαλεί Γενική Συνέλευση των κτηνοτρόφων με σκοπό τη δημιουργία Κτηνοτροφικού Συνδέσμου σ’ ένα χωριό, ή σύμπλεγμα χωριών, οι οποίοι κτηνοτρόφοι έχουν τα υποστατικά τους σε περιοχές ή ζώνες όπου δεν επιτρέπεται η εκτροφή των ζώων τους, και οι οποίοι στην παρουσία εκπροσώπων του Διευθυντή και του Επάρχου, συνέρχονται και αποφασίζουν ή μη τη δημιουργία Κτηνοτροφικού συνδέσμου.

(2) Για τη σύσταση του Συνδέσμου πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της το ήμισι συν ένας των κτηνοτρόφων που έχουν συνέλθει με βάση το εδάφιο 1 του παρόντος άρθρου, και οι οποίοι κατέχουν πέραν του 30% των ζώων.

Σύνθεση της Επιτροπής του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου

5.-(1) Μετά τη λήψη απόφασης για τη σύσταση του Συνδέσμου οι κτηνοτρόφοι εκλέγουν δύο αντιπροσώπους οι οποίοι μαζί με τα μη αιρετά μέλη αποτελούν την Επιτροπή του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου.

(2) Η Επιτροπή του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου μπορεί να έχει από πέντε μέχρι εννέα μέλη και αποτελείται από-

(i) Το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ως Προέδρου ex-officio·

(ii) τον Έπαρχο ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ως μέλος ex-offficio, ο οποίος ορίζεται γραπτώς·

(iii) τον Κοινοτάρχη ή άλλο μέλος της Χωριτικής Αρχής του χωριού στην περιοχή του οποίου εγκαθίσταται η Κτηνοτροφική Περιοχή που ορίζεται γραπτώς από τη Χωριτική Αρχή ex-officio:

Νοείται ότι σε περίπτωση που Κτηνοτροφική Περιοχή βρίσκεται στα σύνορα δύο ή περισσότερων χωριτικών περιοχών μέλη της Επιτροπής καθίστανται οι κοινοτάρχες ή άλλα μέλη των δύο ή περισσότερων χωριτικών αρχών·

(iv) δύο κτηνοτρόφους οι οποίοι εκλέγονται όπως αναφέρεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο από τους οποίους ο ένας ορίζεται από την Επιτροπή ως ο Γραμματέας-Ταμίας του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που Κτηνοτροφική Περιοχή βρίσκεται στα σύνορα περισσότερων από δύο χωριτικών περιοχών, μέλη της Επιτροπής καθίστανται για κάθε επιπλέον κοινοτάρχη και ένας κτηνοτρόφος.

(3) Η θητεία των αιρετών μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

(4) Η εκλογή νέων μελών της Επιτροπής γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των κτηνοτρόφων, χοιροτρόφων, πτηνοτρόφων την οποία συγκαλεί ο Έπαρχος όπως αναφέρεται στους Κανονισμούς που θα θεσπισθούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου

6. Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όλοι οι κτηνοτρόφοι ή χοιροτρόφοι ή πτηνοτρόφοι, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίοι εγκαθίστανται στην Κτηνοτροφική Περιοχή που δημιουργείται με βάση τον παρόντα Νόμο.

Εξουσίες Επιτροπής

7. Η Επιτροπή έχει εξουσία να αποφασίσει για τα ακόλουθα:

(i) Έκδοση των Κανονισμών του Συνδέσμου που προνοούν για θέματα απαρτίας, Γενικής Συνέλευσης Κτηνοτρόφων, συνεδριών Επιτροπής, προθεσμίας πληρωμών τελών και φορολογίας, μέτρα πρόληψης ζωικών ασθενειών και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα πιο πάνω·

(ii) διορισμό του Γραμματέα -Ταμία του Συνδέσμου·

(iii) εξεύρεση κατάλληλης έκτασης γης σε Κτηνοτροφική Ζώνη του χωριού ή των χωριών του συμπλέγματος για δημιουργία της Κτηνοτροφικής περιοχής·

(iv) ορισμός της έδρας του Συνδέσμου.

Εκμίσθωση γης για τη δημιουργία Κτηνοτροφικής Περιοχής

8. Η γη στην οποία δημιουργείται η Κτηνοτροφική Περιοχή είναι είτε κατάλληλη για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου χαλίτικη γη που εκμισθώνεται στον Κτηνοτροφικό Σύνδεσμο μακροχρόνια από την κυβέρνηση με ενοίκιο το οποίο δε θα υπερβαίνει το αγοραίο ενοίκιο, είτε κατάλληλη ιδιωτική γη, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλη χαλίτικη γη, η οποία απαλλοτριώνεται από την Κυβέρνηση κατόπιν πληρωμής σχετικής αποζημίωσις και η οποία γη στη συνέχεια εκμισθώνεται στον Κτηνοτροφικό Σύνδεσμο με ενοίκιο, το οποίο δεν υπερβαίνει το αγοραίο ενοίκιο.

Λήψη απόψεων των ενδιαφερόμενων κυβερνητικών τμημάτων αναφορικά με την καταλληλότητα της γης που έχει επιλεγεί και το ενοίκιο

9.(1) Η Επιτροπή υποχρεώνεται να ζητήσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων κυβερνητικών τμημάτων ή άλλων οργανισμών αναφορικά με την καταλληλότητα της έκτασης που έχει επιλεγεί για δημιουργία Κτηνοτροφικής Περιοχής μετά την εξεύρεση της γης, αν είναι χαλίτικη, ή προτού να δημοσιευτεί η Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης, αν η γη είναι ιδιωτική.

(2) Για τον καθορισμό του ύψους του ενοικίου της γης η οποία έχει επιλεγεί για τη δημιουργία Κτηνοτροφικής Περιοχής η Επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει την άποψη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Εκπόνηση Σχεδίου οικοπέδων και δρόμων κλπ.

10.-(1) Μετά την απόκτηση, όπως στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος Νόμου αναφέρεται, της κατάλληλης γης, η Επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει από το Τμήμα Γεωργίας την εκπόνηση του Σχεδίου οικοπέδων και δρόμων της Κτηνοτροφικής Περιοχής και από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων την εκπόνηση σχεδίου υδατοπρομήθειας της Περιοχής, καθώς και την εκπόνηση Σχεδίων για παροχή άλλων διευκολύνσεων στην Κτηνοτροφική Περιοχή.

(2) Τα πιο πάνω σχέδια, τα οποία συνοδεύονται απαραίτητα με τα σχετικά κοστολόγια τους, υπόκεινται σε επικύρωση από την Επιτροπή, είτε ως έχουν είτε κατόπιν τροποποίησης.

Τρόπος εξασφάλισης κόστους κατασκευής έργων υποδομής και αποζημιώσεων

11. Το κόστος κατασκευής των έργων υποδομής, καθώς και το κόστος αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένων και αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις ή επιτάξεις και άλλων σχετικών εξόδων για τη δημιουργία των Κτηνοτροφικών Περιοχών, εξασφαλίζονται με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, των μελών του Συνδέσμου και των τοπικών αρχών. Η αναλογία του ποσού με το οποίο επιβαρύνεται η κάθε πλευρά (κρατικός προϋπολογισμός -μέλη του Συνδέσμου- τοπικές αρχές) καθορίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα κυβερνητική πολιτική:

Νοείται ότι τόσο τα μέλη του Συνδέσμου, όσο και οι Τοπικές Αρχές δύνανται να εξασφαλίσουν την αναλογία της επιβάρυνσης τους με δάνεια από τους Δανειστικούς Επιτρόπους ή από άλλο δανειστικό ίδρυμα.

Επιβολή φορολογίας στα μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου για την αποπληρωμή δανείων

12.-(1) Τα δάνεια που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Νόμου αποπληρώνονται με ετήσιες δόσεις οι οποίες προέρχονται από τη φορολογία που επιβάλλει η Επιτροπή στα μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου.

(2) Η πιο πάνω φορολογία καλύπτει και άλλα έξοδα του Συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων είσπραξης τελών καθαριότητας, και δαπανών συντήρησης των έργων υποδομής.

(3) Η πιο πάνω φορολογία είναι ανάλογη με την έκταση του οικοπέδου ή τον οικοπέδων που παίρνει κάθε μέλος του Συνδέσμου και ή τη θέση του οικοπέδου μέσα στην Κτηνοτροφική Περιοχή και τυχόν άλλα κριτήρια τα οποία μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή.

Σε περίπτωση όπου οι δαπάνες συντήρησης είναι αρκετά ψηλές ή γίνουν βασικές βελτιώσεις στα έργα υποδομής, μέρος των σχετικών δαπανών θα αναλαμβάνει η Κυβέρνηση.

Κατασκευή έργων υποδομής βάσει προσφορών

13.-(1) Όλα τα έργα υποδομής της Κτηνοτροφικής Περιοχής θα κατασκευάζονται από τα αρμόδια τμήματα με βάση προσφορές, που θα προκηρύσσονται από την Επιτροπή ή τα αρμόδια τμήματα εκ μέρους της Επιτροπής.

(2) Οι σχετικές δαπάνες θα καταβάλλονται από την Επιτροπή, η οποία θα φέρει και την ευθύνη.

Δικαίωμα ανέγερσης υποστατικών-μανδρών στα οικόπεδα της Κτηνοτροφικής Περιοχής από τα μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου

14. Μετά τη συμπλήρωση της Κτηνοτροφικής Περιοχής τα μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου θα δικαιούνται να κτίσουν με δικά τους έξοδα υποστατικά-μάνδρες στα οικόπεδα που θα παραχωρούνται σ’ αυτά από την Επιτροπή:

Νοείται ότι τα υποστατικά που θα ανεγερθούν θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του Τμήματος Γεωργίας και να έχουν άδεια οικοδομής από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.

Καταβολή ενοικίου γης από τους κτηνοτρόφους στην Κτηνοτροφική Επιτροπή

15.-(1) Για τα οικόπεδα που θα τους παραχωρούνται στην Κτηνοτροφική Περιοχή τα μέλη του Συνδέσμου θα πληρώνουν ενοίκιο γης στην Κτηνοτροφική Επιτροπή, επιπλέον από τη φορολογία και άλλα τέλη που θα πληρώνουν όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου.

(2) Το ενοίκιο γης θα καθορίζεται από την Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το ενοίκιο το οποίο η ίδια πληρώνει στην κυβέρνηση για την υπό αναφορά έκταση γης.

(3) Τα οικόπεδα θα παραχωρούνται στα μέλη του Συνδέσμου από την Επιτροπή, αφού καταρτιστεί μεταξύ της Επιτροπής και των μελών του Συνδέσμου σχετική Σύμβαση Μισθώσεως.

Υφιστάμενες συμβάσεις μισθώσεων και Κτηνοτροφικές Περιοχές που είχαν ήδη εγκαθιδρυθεί διατηρούνται

16.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κάθε ισχύουσα διαδικασία ή Κανονισμός δημιουργίας νέας Κτηνοτροφικής Περιοχής ή υπολογισμού σχετικού ενοικίου παύει να ισχύει, χωρίς όμως να επηρεάζονται οι Συμβάσεις Μισθώσεως οικοπέδων που έχουν ήδη γίνει ή οι Κτηνοτροφικές Περιοχές οι οποίες έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί.

(2) Η λειτουργία των υφιστάμενων Κτηνοτροφικών Περιοχών δύναται να ρυθμιστεί με Κανονισμούς οι οποίοι θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.

Εξουσία Συνδέσμου να ζητά απαλλοτρίωση κλπ. ιδιωτικής γης για σκοπούς σχετικούς με τη δημιουργία της Κτηνοτροφικής Περιοχής

17. Ο Σύνδεσμος έχει εξουσία να ζητά από την κυβέρνηση την απαλλοτρίωση ή επίταξη ιδιωτικής ιδιοκτησίας για σκοπούς που έχουν σχέση με τη δημιουργία της Κτηνοτροφικής Περιοχής και/ή την προσπέλαση προς αυτή και/ή την εύρυθμη λειτουργία της.

Τρόπος κοινοποίησης φορολογίας, ενστάσεις, απόφαση σε ενστάσεις, κατάθεση εισπραττόμενων χρημάτων κλπ.

18.-(1) Η φορολογία η οποία επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος του χωριού και/ή εντός της Κτηνοτροφικής Περιοχής.

(2) Κάθε πρόσωπο που ενίσταται στη φορολογία υποβάλλει γραπτή ένσταση στον Έπαρχο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της ανάρτησης της φορολογίας.

(3) Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων, ο Έπαρχος ειδοποιεί τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Συνδέσμου για το αποτέλεσμα της εξέτασης του και η απόφαση του Επάρχου είναι τελεσίδικη.

(4) Η είσπραξη των χρημάτων γίνεται από το Γραμματέα-Ταμία του Συνδέσμου και με την παραλαβή των χρημάτων ο Γραμματέας-Ταμίας εκδίδει επίσημη απόδειξη.

(5) Τα εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται για λογαριασμό του Συνδέσμου σ’ οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα ή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία.

Λήψη δικαστικών μέτρων από Επιτροπή σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής της φορολογίας ή του ενοικίου από μέλος του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου

19. Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου δεν πληρώσουν τη φορολογία ή το ενοίκιο τους μέσα στα καθοριζόμενα χρονικά πλαίσια όπως προνοείται στη Σύμβαση Μισθώσεως, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει την είσπραξη τους μέσω δικαστηρίου μαζί με όλα τα σχετικά έξοδα της.

Ετοιμασία προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, τήρηση λογαριασμών κλπ.

20.-(1) Για κάθε οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου ετοιμάζεται προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή του Συνδέσμου πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους.

(2) Η Επιτροπή κάθε Συνδέσμου μεριμνά για την τήρηση κατάλληλων λογαριασμών για όλα τα ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται από το Σύνδεσμο. Για κάθε οικονομικό έτος ετοιμάζονται Τελικοί Λογαριασμοί το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους.

(3) Οι Λογαριασμοί των Συνδέσμων ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος φροντίζει ώστε ένα αντίγραφο της να αναρτάται για επιθεώρηση από τα μέλη του Συνδέσμου.

(4) Τα ελεγκτικά δικαιώματα καθορίζονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και καταβάλλονται από την Επιτροπή κάθε Συνδέσμου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Δικαίωμα αποζημίωσης του Γραμματέα-Ταμία του Συνδέσμου

21. Για τις υπηρεσίες του προς το Σύνδεσμο ο Γραμματέας-Ταμίας δικαιούται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από την Επιτροπή και που δεν υπερβαίνει το 5% των εισπραττόμενων τελών.

Καμιά ευθύνη του Συνδέσμου για ζημιά σε περιουσία εντός ή εκτός της Κτηνοτροφικής Περιοχής

22. Ο Σύνδεσμος δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά η οποία προκαλείται από μέλη του ή από ζώα των μελών του ή μηχανήματα των μελών του σε περιουσία η οποία βρίσκεται εντός ή εκτός της Κτηνοτροφικής περιοχής.

Εγγραφή νέων μελών του Συνδέσμου

23.-(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί μπορεί να καταστεί μέλος του Συνδέσμου, αν πληρεί τον όρο “κτηνοτρόφος” ή “χοιροτρόφος” ή “πτηνοτρόφος”, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, και σύμφωνα με όρους τους οποίους μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή.

(2) Στο πρόσωπο που γίνεται νέο μέλος με βάση το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, θα εκμισθώνεται οικόπεδο για περίοδο όχι μεγαλύτερη από το υπόλοιπο της περιόδου για την οποία εκμισθώθηκε από την Κυβέρνηση προς το Σύνδεσμο η γη στην οποία ιδρύθηκε η Κτηνοτροφική Περιοχή.

Διαγραφή μέλους του Συνδέσμου

24.-(1) Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να διαγραφεί από τον Κτηνοτροφικό Σύνδεμο, με την προϋπόθεση ότι έπαψε να πληρεί τον όρο “κτηνοτρόφος” ή “χοιροτρόφος” ή “πτηνοτρόφος”, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.

(2) Μέλος που διαγράφεται, όπως στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αναφέρεται, δε δικαιούται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.

(3) Σε περίπτωση που παραιτηθέν μελος του Συνδέσμου είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής, τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν νέο μέλος της Επιτροπής, η θητεία του οποίου ισούται με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Κυριότητα υποστατικών που έχουν ανεγερθεί

25.-(1) Τα ανεγειρόμενα υποστατικά ανήκουν στην κυβέρνηση, βρίσκονται όμως στην κατοχή του μέλους του Συνδέσμου με έξοδα του οποίου ανεγέρθηκαν.

(2) Το μέλος του Συνδέσμου δύναται να υπενοικιάσει το οικόπεδο και το υποστατικό το οποίο ανεγέρθηκε σ’ αυτό σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει τα προσόντα να γίνει μέλος του Συνδέσμου, με τους ίδιους όρους τους οποίους τα έχει ο ίδιος ενοικιάσει και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής.

Ποιοί δικαιούνται να εισέρχονται σε υποστατικά στην Κτηνοτροφική Περιοχή

26. Κανένας δε δικαιούται να εισέρχεται στα υποστατικά τα οποία βρίσκονται σε μια Κτηνοτροφική Περιοχή, εκτός όπως αναφέρεται στη Σύμβαση Μισθώσεως ή αν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία αυτού με το μέλος του Συνδέσμου ή όπως σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο που βρίσκεται σε ισχύ διαλαμβάνεται.

Παράνομη είσοδος σε υποστατικό στην Κτηνοτροφική Περιοχή

27. Οποιοσδήποτε εισέλθει παράνομα σε υποστατικό που βρίσκεται στην Κτηνοτροφική Περιοχή, κατά τρόπο που διαπράττει ποινικό αδίκημα θα τιμωρείται σύμφωνα με το Νόμο που διέπει το αδίκημα.

Διάλυση του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου

28.-(1) Ο Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος διαλύεται και η Κτηνοτροφική Περιοχή εγκαταλείπεται όταν παύει να πληρεί τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.

(2) Για τη διάλυση του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία δύο τρίτων των παριστάμενων μελών.

Εκκαθάριση λογαριασμών του Συνδέσμου, όταν ληφθεί απόφαση για διάλυση του

29. Όταν ληφθεί απόφαση για τη διάλυση του Συνδέσμου, γίνεται εκκαθάριση των λογαριασμών του Συνδέσμου και, αφού πληρωθούν τυχόν απαιτήσεις τρίτων από την Επιτροπή του Συνδέσμου, τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου που απομένουν περιέρχονται στην κυβέρνηση.

Απαλλοτρίωση γης σε Κτηνοτροφική Περιοχή

30.-(1) Σε περίπτωση που η έκταση γης στην οποία έχει εγκατασταθεί μια Κτηνοτροφική Περιοχή είναι αναγκαία για άλλους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας εκτός από αυτούς για τους οποίους έχει εγκατασταθεί η Κτηνοτροφική Περιοχή το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη μίσθωση, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι θα αποζημιωθούν.

(2) Ο Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος που διαχειρίζεται την Κτηνοτροφική Περιοχή που εγκαταλείφθηκε, όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1) του άρθου αυτού, δε διαλύεται αλλά συνεχίζει τις εργασίες του για εγκατάσταση εξυπαρχής νέας Κτηνοτροφικής Περιοχής σε άλλη κατάλληλη έκταση γης, όπως περιγράφεται στον παρόντα Νόμο.

Όνομα Κτηνοτροφικών Συνδέσμων

31. Κάθε Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος θα φέρει δικό του όνομα, με το οποίο θα είναι γνωστός.

Τρόπος έγερσης νομικών διαδικασιών

32. Όλες οι ενέργειες ή άλλες νομικές διαδικασίες οι οποίες εγείρονται από ή εναντίον της Επιτροπής θα εγείρονται από ή εναντίον του Γραμματέα-Ταμία του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου ως εκπροσώπου της Επιτροπής.

Υπογραφή συμβολαίων από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα-Ταμία της Επιτροπής

33. Όλα τα Συμβόλαια θα υπογράφονται εκ μέρους της Επιτροπής από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα-Ταμία.

Αλόγιστη δαπάνη ποσού του Ταμείου του Συνδέσμου και επιστροφή του από το υπεύθυνο πρόσωπο

34.-(1) Αν οποιοδήποτε ποσό από το Ταμείο του Συνδέσμου έχει δαπανηθεί αλόγιστα ή ακανόνιστα ο Διευθυντής μπορεί να απαιτήσει από το πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για την εν λόγω δαπάνη να επιστρέψει το ποσό μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα καθορίζονται σε γραπτή προειδοποίηση την οποία θα του στείλει.

(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει ειδοποιηθεί, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δεν επιστρέψει το ποσό μέσα στα χρονικά πλαίσια που του καθορίσθηκαν ο Διευθυντής μπορεί να απαιτήσει το ποσό σαν δημόσιο χρέος, το οποίο θα πρέπει να εισπραχθεί με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.

Καταβολή αποζημίωσης σε πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημιά από την εγκατάσταση της Κτηνοτροφικής Περιοχής

35.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί ζημιά από την εγκατάσταση της Κτηνοτροφικής Περιοχής ή από εργασίες που έχουν σχέση με την εγκατάσταση της Κτηνοτροφικής Περιοχής έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από την Επιτροπή.

(2) Το πρόσωπο που απαιτεί αποζημίωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρέπει να στείλει γραπτώς τις απαιτήσεις του στην Επιτροπή η οποία, αφού εξετάσει την απαίτηση, αποφασίζει κατά πόσο ευσταθεί η απαίτηση και απορρίπτει ή αποδέχεται αυτή και προσφέρει στον αιτητή το ποσο της αποζημίωσης που ζητά ή μέρος αυτού.

(3) Αν ο αιτητής δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση της Επιτροπής, δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο.

Παύση μέλους της Επιτροπής λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του

36.-(1) Σε περίπτωση που κατά τη γνώμη του Διευθυντή μέλος της Επιτροπής που εκλέγεται από τα μέλη του Συνδέσμου δεν εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του, ο Υπουργός έχει το δικαίωμα, με εισήγηση του Διευθυντή, να το παύσει και να ζητήσει από τους κτηνοτρόφους ή χοιροτρόφους ή πτηνοτρόφους μέλη του Συνδέσμου, να εκλέξουν άλλο πρόσωπο ως μέλος της Επιτροπής.

(2) Αν εντός δέκα (10) ημερών δεν καταστεί δυνατή η εκλογή του ως άνω παυθέντος μέλους της Επιτροπής, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, τότε ο Υπουργός διορίζει άλλο μέλος του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου ως μέλος της Επιτροπής για περίοδο ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παυθέντος μέλους.

(3) Ο διορισμός μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό μπορεί να γίνει και σε περίπτωση που σε κανονικές εκλογές δεν καταστεί δυνατή η απαρτία που απαιτείται από τους Κανονισμούς.

Ποινικό αδίκημα

37. Παράλειψη μέλους του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου να πληρώσει φορολογία ή ενοίκιο μέσα στα καθοριζόμενα από τη Σύμβαση Μισθώσεως χρονικά πλαίσια αποτελεί ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό (100) λίρες.

Πρόνοια για έκδοση Κανονισμών

38. Θέματα τα οποία εμπίπτουν στα πλαίσια του παρόντος Νόμου, αλλά δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα άρθρα θα μπορούν να ρυθμιστούν με έκδοση σχετικών Κανονισμών και Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο δύνανται να προνοούν ότι παράβαση τους αποτελεί ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με πρόστιμο μέχρι χίλιες (1.000) λίρες.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

39. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.