Επιβολή φορολογίας στα μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου για την αποπληρωμή δανείων

12.-(1) Τα δάνεια που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Νόμου αποπληρώνονται με ετήσιες δόσεις οι οποίες προέρχονται από τη φορολογία που επιβάλλει η Επιτροπή στα μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου.

(2) Η πιο πάνω φορολογία καλύπτει και άλλα έξοδα του Συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων είσπραξης τελών καθαριότητας, και δαπανών συντήρησης των έργων υποδομής.

(3) Η πιο πάνω φορολογία είναι ανάλογη με την έκταση του οικοπέδου ή τον οικοπέδων που παίρνει κάθε μέλος του Συνδέσμου και ή τη θέση του οικοπέδου μέσα στην Κτηνοτροφική Περιοχή και τυχόν άλλα κριτήρια τα οποία μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή.

Σε περίπτωση όπου οι δαπάνες συντήρησης είναι αρκετά ψηλές ή γίνουν βασικές βελτιώσεις στα έργα υποδομής, μέρος των σχετικών δαπανών θα αναλαμβάνει η Κυβέρνηση.