Τρόπος εξασφάλισης κόστους κατασκευής έργων υποδομής και αποζημιώσεων

11. Το κόστος κατασκευής των έργων υποδομής, καθώς και το κόστος αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένων και αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις ή επιτάξεις και άλλων σχετικών εξόδων για τη δημιουργία των Κτηνοτροφικών Περιοχών, εξασφαλίζονται με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, των μελών του Συνδέσμου και των τοπικών αρχών. Η αναλογία του ποσού με το οποίο επιβαρύνεται η κάθε πλευρά (κρατικός προϋπολογισμός -μέλη του Συνδέσμου- τοπικές αρχές) καθορίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα κυβερνητική πολιτική:

Νοείται ότι τόσο τα μέλη του Συνδέσμου, όσο και οι Τοπικές Αρχές δύνανται να εξασφαλίσουν την αναλογία της επιβάρυνσης τους με δάνεια από τους Δανειστικούς Επιτρόπους ή από άλλο δανειστικό ίδρυμα.