Εκπόνηση Σχεδίου οικοπέδων και δρόμων κλπ.

10.-(1) Μετά την απόκτηση, όπως στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος Νόμου αναφέρεται, της κατάλληλης γης, η Επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει από το Τμήμα Γεωργίας την εκπόνηση του Σχεδίου οικοπέδων και δρόμων της Κτηνοτροφικής Περιοχής και από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων την εκπόνηση σχεδίου υδατοπρομήθειας της Περιοχής, καθώς και την εκπόνηση Σχεδίων για παροχή άλλων διευκολύνσεων στην Κτηνοτροφική Περιοχή.

(2) Τα πιο πάνω σχέδια, τα οποία συνοδεύονται απαραίτητα με τα σχετικά κοστολόγια τους, υπόκεινται σε επικύρωση από την Επιτροπή, είτε ως έχουν είτε κατόπιν τροποποίησης.