Λήψη απόψεων των ενδιαφερόμενων κυβερνητικών τμημάτων αναφορικά με την καταλληλότητα της γης που έχει επιλεγεί και το ενοίκιο

9.(1) Η Επιτροπή υποχρεώνεται να ζητήσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων κυβερνητικών τμημάτων ή άλλων οργανισμών αναφορικά με την καταλληλότητα της έκτασης που έχει επιλεγεί για δημιουργία Κτηνοτροφικής Περιοχής μετά την εξεύρεση της γης, αν είναι χαλίτικη, ή προτού να δημοσιευτεί η Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης, αν η γη είναι ιδιωτική.

(2) Για τον καθορισμό του ύψους του ενοικίου της γης η οποία έχει επιλεγεί για τη δημιουργία Κτηνοτροφικής Περιοχής η Επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει την άποψη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.