Εκμίσθωση γης για τη δημιουργία Κτηνοτροφικής Περιοχής

8. Η γη στην οποία δημιουργείται η Κτηνοτροφική Περιοχή είναι είτε κατάλληλη για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου χαλίτικη γη που εκμισθώνεται στον Κτηνοτροφικό Σύνδεσμο μακροχρόνια από την κυβέρνηση με ενοίκιο το οποίο δε θα υπερβαίνει το αγοραίο ενοίκιο, είτε κατάλληλη ιδιωτική γη, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλη χαλίτικη γη, η οποία απαλλοτριώνεται από την Κυβέρνηση κατόπιν πληρωμής σχετικής αποζημίωσις και η οποία γη στη συνέχεια εκμισθώνεται στον Κτηνοτροφικό Σύνδεσμο με ενοίκιο, το οποίο δεν υπερβαίνει το αγοραίο ενοίκιο.