Εξουσίες Επιτροπής

7. Η Επιτροπή έχει εξουσία να αποφασίσει για τα ακόλουθα:

(i) Έκδοση των Κανονισμών του Συνδέσμου που προνοούν για θέματα απαρτίας, Γενικής Συνέλευσης Κτηνοτρόφων, συνεδριών Επιτροπής, προθεσμίας πληρωμών τελών και φορολογίας, μέτρα πρόληψης ζωικών ασθενειών και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα πιο πάνω·

(ii) διορισμό του Γραμματέα -Ταμία του Συνδέσμου·

(iii) εξεύρεση κατάλληλης έκτασης γης σε Κτηνοτροφική Ζώνη του χωριού ή των χωριών του συμπλέγματος για δημιουργία της Κτηνοτροφικής περιοχής·

(iv) ορισμός της έδρας του Συνδέσμου.