Μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου

6. Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όλοι οι κτηνοτρόφοι ή χοιροτρόφοι ή πτηνοτρόφοι, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίοι εγκαθίστανται στην Κτηνοτροφική Περιοχή που δημιουργείται με βάση τον παρόντα Νόμο.