Σύνθεση της Επιτροπής του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου

5.-(1) Μετά τη λήψη απόφασης για τη σύσταση του Συνδέσμου οι κτηνοτρόφοι εκλέγουν δύο αντιπροσώπους οι οποίοι μαζί με τα μη αιρετά μέλη αποτελούν την Επιτροπή του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου.

(2) Η Επιτροπή του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου μπορεί να έχει από πέντε μέχρι εννέα μέλη και αποτελείται από-

(i) Το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ως Προέδρου ex-officio·

(ii) τον Έπαρχο ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ως μέλος ex-offficio, ο οποίος ορίζεται γραπτώς·

(iii) τον Κοινοτάρχη ή άλλο μέλος της Χωριτικής Αρχής του χωριού στην περιοχή του οποίου εγκαθίσταται η Κτηνοτροφική Περιοχή που ορίζεται γραπτώς από τη Χωριτική Αρχή ex-officio:

Νοείται ότι σε περίπτωση που Κτηνοτροφική Περιοχή βρίσκεται στα σύνορα δύο ή περισσότερων χωριτικών περιοχών μέλη της Επιτροπής καθίστανται οι κοινοτάρχες ή άλλα μέλη των δύο ή περισσότερων χωριτικών αρχών·

(iv) δύο κτηνοτρόφους οι οποίοι εκλέγονται όπως αναφέρεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο από τους οποίους ο ένας ορίζεται από την Επιτροπή ως ο Γραμματέας-Ταμίας του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που Κτηνοτροφική Περιοχή βρίσκεται στα σύνορα περισσότερων από δύο χωριτικών περιοχών, μέλη της Επιτροπής καθίστανται για κάθε επιπλέον κοινοτάρχη και ένας κτηνοτρόφος.

(3) Η θητεία των αιρετών μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

(4) Η εκλογή νέων μελών της Επιτροπής γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των κτηνοτρόφων, χοιροτρόφων, πτηνοτρόφων την οποία συγκαλεί ο Έπαρχος όπως αναφέρεται στους Κανονισμούς που θα θεσπισθούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.