Εξουσία Συνδέσμου να ζητά απαλλοτρίωση κλπ. ιδιωτικής γης για σκοπούς σχετικούς με τη δημιουργία της Κτηνοτροφικής Περιοχής

17. Ο Σύνδεσμος έχει εξουσία να ζητά από την κυβέρνηση την απαλλοτρίωση ή επίταξη ιδιωτικής ιδιοκτησίας για σκοπούς που έχουν σχέση με τη δημιουργία της Κτηνοτροφικής Περιοχής και/ή την προσπέλαση προς αυτή και/ή την εύρυθμη λειτουργία της.