Τρόπος κοινοποίησης φορολογίας, ενστάσεις, απόφαση σε ενστάσεις, κατάθεση εισπραττόμενων χρημάτων κλπ.

18.-(1) Η φορολογία η οποία επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος του χωριού και/ή εντός της Κτηνοτροφικής Περιοχής.

(2) Κάθε πρόσωπο που ενίσταται στη φορολογία υποβάλλει γραπτή ένσταση στον Έπαρχο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της ανάρτησης της φορολογίας.

(3) Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων, ο Έπαρχος ειδοποιεί τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Συνδέσμου για το αποτέλεσμα της εξέτασης του και η απόφαση του Επάρχου είναι τελεσίδικη.

(4) Η είσπραξη των χρημάτων γίνεται από το Γραμματέα-Ταμία του Συνδέσμου και με την παραλαβή των χρημάτων ο Γραμματέας-Ταμίας εκδίδει επίσημη απόδειξη.

(5) Τα εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται για λογαριασμό του Συνδέσμου σ’ οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα ή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία.