Λήψη δικαστικών μέτρων από Επιτροπή σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής της φορολογίας ή του ενοικίου από μέλος του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου

19. Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη του Κτηνοτροφικού Συνδέσμου δεν πληρώσουν τη φορολογία ή το ενοίκιο τους μέσα στα καθοριζόμενα χρονικά πλαίσια όπως προνοείται στη Σύμβαση Μισθώσεως, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει την είσπραξη τους μέσω δικαστηρίου μαζί με όλα τα σχετικά έξοδα της.