Ετοιμασία προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, τήρηση λογαριασμών κλπ.

20.-(1) Για κάθε οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου ετοιμάζεται προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή του Συνδέσμου πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους.

(2) Η Επιτροπή κάθε Συνδέσμου μεριμνά για την τήρηση κατάλληλων λογαριασμών για όλα τα ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται από το Σύνδεσμο. Για κάθε οικονομικό έτος ετοιμάζονται Τελικοί Λογαριασμοί το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους.

(3) Οι Λογαριασμοί των Συνδέσμων ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος φροντίζει ώστε ένα αντίγραφο της να αναρτάται για επιθεώρηση από τα μέλη του Συνδέσμου.

(4) Τα ελεγκτικά δικαιώματα καθορίζονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και καταβάλλονται από την Επιτροπή κάθε Συνδέσμου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.