Δικαίωμα αποζημίωσης του Γραμματέα-Ταμία του Συνδέσμου

21. Για τις υπηρεσίες του προς το Σύνδεσμο ο Γραμματέας-Ταμίας δικαιούται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από την Επιτροπή και που δεν υπερβαίνει το 5% των εισπραττόμενων τελών.