Υφιστάμενες συμβάσεις μισθώσεων και Κτηνοτροφικές Περιοχές που είχαν ήδη εγκαθιδρυθεί διατηρούνται

16.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κάθε ισχύουσα διαδικασία ή Κανονισμός δημιουργίας νέας Κτηνοτροφικής Περιοχής ή υπολογισμού σχετικού ενοικίου παύει να ισχύει, χωρίς όμως να επηρεάζονται οι Συμβάσεις Μισθώσεως οικοπέδων που έχουν ήδη γίνει ή οι Κτηνοτροφικές Περιοχές οι οποίες έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί.

(2) Η λειτουργία των υφιστάμενων Κτηνοτροφικών Περιοχών δύναται να ρυθμιστεί με Κανονισμούς οι οποίοι θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.