Ποιοί δικαιούνται να εισέρχονται σε υποστατικά στην Κτηνοτροφική Περιοχή

26. Κανένας δε δικαιούται να εισέρχεται στα υποστατικά τα οποία βρίσκονται σε μια Κτηνοτροφική Περιοχή, εκτός όπως αναφέρεται στη Σύμβαση Μισθώσεως ή αν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία αυτού με το μέλος του Συνδέσμου ή όπως σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο που βρίσκεται σε ισχύ διαλαμβάνεται.