Απαλλοτρίωση γης σε Κτηνοτροφική Περιοχή

30.-(1) Σε περίπτωση που η έκταση γης στην οποία έχει εγκατασταθεί μια Κτηνοτροφική Περιοχή είναι αναγκαία για άλλους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας εκτός από αυτούς για τους οποίους έχει εγκατασταθεί η Κτηνοτροφική Περιοχή το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη μίσθωση, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι θα αποζημιωθούν.

(2) Ο Κτηνοτροφικός Σύνδεσμος που διαχειρίζεται την Κτηνοτροφική Περιοχή που εγκαταλείφθηκε, όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1) του άρθου αυτού, δε διαλύεται αλλά συνεχίζει τις εργασίες του για εγκατάσταση εξυπαρχής νέας Κτηνοτροφικής Περιοχής σε άλλη κατάλληλη έκταση γης, όπως περιγράφεται στον παρόντα Νόμο.